När IOGT-kvinnan Lotta Wahlqvist skildrade eländet i We-rum

VERUM. Den 4 mars 1902 meddelade Norra Skåne i en kort notis att Werums handelsaktiebolag skulle få en ny kvinnlig föreståndare. Hennes fullständiga namn var Emma Charlotta Axelsson-Wahlqvist (1877–1966). Hon var då 25 år. Emma var dotter till den legendariske nykterhetskämpen, skomakaren och kryptobaptisten Per Wahlqvist och hans hustru Anna i Hässleholm.

Emmas verksamhet i Verum framgår av en artikel med rubriken: ”Verums handelsbolags fyra föreståndare 1900–1907” nyligen publicerad i Västra Göinge Hembygdsförenings årsskrift 2023.

Per Wahlqvist (1828 – 1909) var initiativtagare till att logen 27 Framgång i Hässleholm bildades 1881

Emmas liv och äktenskap med Pär Ax blev tämligen dramatiskt. I denna berättelse ska jag återge några reflektioner som denna unga kvinna gav uttryck för efter att ha upplevt vilket uselt liv som fördes i den bygd där hon skulle arbeta.

Emma hade i oktober 1902 skickat ett långt brev till redaktionen för den nykterhetspolitiska tidningen Skåning som undertecknats ”Lotta”. Under rubriken ”Från Mörkaste Skåne” infördes texten på tidningens förstasida fredagen den 24 oktober 1902 och de första tre styckena har denna lydelse:
-Med tanke på Skånings vidgade utrymme vill jag med den ärade redaktionens tillåtelse sända några rader till yttervärlden.
-Cirka en mil från Wittsjö och Bjernums jernvägsstationer ligger en by, som i storslagna naturscenerier kan täfla med Skånes vackraste platser, med det betecknande namnet Werum.
-Då man sönderdelar bynamnet får man deraf We-rum, hvilket i öfversättning kan vara samma som Jämmerdal eller Pinorum, och bär i så fall kanske namnet skulden till det rådande eländet.

Efter inledningen följer en introduktion om den vackra naturen innan ”de mörka punkterna vidröras”. Om den då ännu inte ombyggda kyrkan säger hon att den är ”mera lik ett sädesmagasin än ett Herrens tempel.

Men snart når författaren sitt egentliga ämne, som är den rådande dryckenskapen i trakten. Om detta skriver hon: Rusdrycksbruket och särskilt öldrickandet florerar här mer än på mången annan plats på landsbygden. De rullande ölkrogarne göra visit tre gånger i veckan, då lasset lättas betydligt, ty man skall ju magasinera för de andra dagarna. […] Nykterhetsvännerna ha nog försökt arbeta här, men utan framgång. För cirka 12 à 15 år sedan bildades här en loge af I. O. G. T. med namnet ”Höstplantan”. Häraf blef aldrig något träd ty ”plantan” tynade bort och dog.

Emma Wahlqvist omtalas som hustru till den gamle braständaren och agitatorn Pär Axelsson (signaturen Pär Ax) när tidningen Arbetet den 26 augusti 1946 rapporterade från Hässleholm om ett valmöte med statsrådet Gustav Möller: Den gamla Värpatorparen i Göingemetropolen Hässleholm gjorde sig inte precis känd som någon framstående politisk skribent men han lämnade ändå efter sig ett bestående äreminne, som han har all heder av. Han grundlade nämligen Skånes obestridligen vackraste mötesplats — den förtjusande idylliska Hembygdsparken med sin snapphanestaty av Ebbe, Läredagård och andra kulturhistoriska minnen. I denna park samlades på söndagseftermiddagen — om inte hela Hässleholms befolkning så en stor del av den — till ett valmöte i Arbetarepartiets regi med statsrådet Gustav Möller som talare. Det var ett uppbåd av en politisk intresserad menighet som inte precis tillhör vardagsföreteelserna i dessa bygder och inslaget av folkpensionärer var påtagligt. Där syntes bland dessa många kända hässleholmare, den gamla smeden Aug. Andersson, snickaren M. E. Mattsson, Johan Lundkvist och fru Emma Axelsson, den gamle braständaren och agitatorn Pär Ax hustru, m. fl. och så var naturligtvis stadens egna riksdagsmän Björklund och Rosenberg också med på ett hörn.

 

Top