När ett helt skogshemman i Verum såldes för en femma 1906

VERUM. Ett odlings- och kanaliseringslån med 28 års återstående amorteringstid ledde till att en fastighetsförsäljning i Verums socken 1906 blev omtalad i hela landet.

En tidningsnotis rapporterar om en auktion som ägde rum på tingsstället i Hässleholm i augusti 1906: Vid exekutiv auktion såldes ett hemman i Horsaskog, Verums socken för fem kronor. Norra Skåne uppgifver att till hemmanet hör ett odlingslån, som gör det mindre begärligt. (Norraskog tillhör i registeravseende byarna Horsaskog och Bolberöd.)

År 1900 beviljades från den statliga odlingslånefonden ett lån på 6.500 kronor. Lånet tillhörde gruppen ”lån till torrläggningsarbeten i Kristianstads län” och ändamålet med just detta lån var Norra skogsbäckens reglering i Verums, Visseltofta och Vittsjö socknar. Det område som skulle torrläggas omfattade 81 hektar och förbättringsvärdet hade beräknats till 20.849 kronor och 43 öre, vilket var 80 kronor per hektar. Det beviljade lånet hade beräknats som ca 31 % av detta förbättringsvärde.

I Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för året 1900 meddelas under rubriken ”Reglering af Norra Skogsbäcken samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande byarne Öfre Stafshult i Vitseltofta socken, Hyngarp och Gundrastorp i Vittsjö socken samt Truedstorp, Ristorp och Norraskog i Verums socken” hur kanaliseringen fortskrider: Ungefär en tredjedel af hufvudafloppet var gräfd, men till följd af uppslamningar och kanalsidornas utskjutning erfordrades dock en del efterrensningar å flere af de bearbetade sträckorna.

I nästa års berättelse från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen rapporteras: Gräfningsarbetet i bäcken var till största delen fullbordadt. Rågångsdikena voro till ungefär hälften gräfda. Arbetet var väl utfördt och ansågs utgöra ungefär 60 % af det hela.

Nu råkade det sig så att det i villkoren vid den exekutiva försäljningen av skoghemmanet Horsaskog 1:3 C var föreskrivet att ett stort odlingslån, med ett kvarstående skuldbelopp om 5.390 kronor, skulle övertas av köparen. Hemmanet, som vanligen kallades Norup, hade en total areal på 16 hektar, med åker och äng på 3 hektar och 6 hektar skogsmark.

Köparen Nils Nilsson (född 1876), gemenligen kallad ”Jägarenissen” och boende på grannstället Horsaskog 1:5 B, betalade de fem kronorna, men han blev inte långvarig som ägare. Enligt vad som sagts i trakten hade denne varken för avsikt att betala eller tillgång till några ekonomiska medel därtill.

Man kan ha en viss förståelse för det omöjliga att med avkastningen från tre hektar odlad mark amortera drygt 190 kronor per år. Detta var vid en tid då ett sådant hemman kunde anskaffas för köpeskilling av mindre än 500 kronor.

 

Hemmanet Norup låg där Verums norra sockengräns möter Vittsjö och Visseltofta
socknar. För fastigheten Horsaskogsmaden 1:1 uppgavs ännu på 1930-talet
”Dikningsbolaget” som lagfaren ägare.

Myrmark i Hyngarp, Vittsjö socken och i Övre Stafshult, Visseltofta socken
väster om  det triangelformade skiftet ”Horsakogsmaden”
(Karta i lantbruksingenjören Wilh. Ewes torrläggningsförslag.)

 

 

 

Top