Den obildade lantbruksskolan i Sjötorpet

VERUM. Det är lockande - vilket framgår av rubriken på denna text - att beträffande skolan i Sjötorpet travestera ett klassiskt uttalande av Ulf Lundell. Första ledet i hans välkända mening lyder: En inställd spelning är en spelning det också eftersom det väcker känslor som saknad, irritation och bitterhet. Sålunda utgår den lätt vitsiga rubriken på denna berättelse från ett liknande uttryck, nämligen: En obildad lantbruksskola är en lantbruksskola det också – eftersom det väcker en del frågor… 

I slutet av 1800-talet hade Johan Andersén - en man med ett ovanligt livsöde - bosatt sig på en tämligen förfallen gård i Sjötorpet i Verums socken. Gårdsbyggnaderna låg vid Bodarpasjöns södra strand. Den genom ekonomiska svårigheter tämligen tilltufsade mannen som kom dit 1875 kallades av ortsbefolkningen ”Danske Gubben”. Han var då 68 år gammal och åtföljdes dels av sin 20 år yngre danskfödda hustru Maria Lovisa, dels av sin då 37-årige son Johan Wathier Casimir Andersén. Makarna Andersén hade bott på en gård i Hästberga sedan 1871, dit de då anlänt från ön Ven.

I april 1877 infördes nedanstående annons i ett par skånska dagstidningar. Andersén hade haft sin första annons om skolan i Kristianstadstidningen Skånska Posten den 3 februari samma år.

 

”Danske Gubben” hade genomgått en säregen karriär som först inspektor på Huseby gods i Småland och därefter ägare av stora jordegendomar samt slutligen helt blottställd i samband med den ”Hamiltonska konkursen”. Hans livsöde har presenterats på denna hemsida den 30 september 2013 under rubriken: ”Danska Gubben” i Verum 1871 - 1886, en ruinerad godsägare med ett brokigt liv"

http://www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/3595-2013-09-30-22-20-26.html

Utdrag ur husförhörslängden för Sjötorpet i Verums socken på 1873-1878.

I en berättelse om familjen Andersén tillvaro på Sjötorpet skriver en ortsbo från grannbyn följande rader:

Under åren som Herrskapet Andersén bodde på Sjötorpet brukade Fru Andersén undervisa flickor i handarbete. Andersén tänkte då starta en Lantbruksskola. Han annonserade efter elever, några hade anmält sig, men så dog sonen, som var docent, vilken han beräknat att få någon hjälp av vid uppläggningen av kursen. Så blev det inte någon Lantbruksskola vid Sjötorpet. Men Andersén var två eller tre årtionden före Rösiö eller Nils Larsson i Dala.

Den nu förvunna gården i Sjötorpet som Johan Andersén med hustru, son och sonhustru bebodde.

Skribentens uppgift om att det var sonens död som gjorde att planerna på lantbruksskolan gick över styr är felaktig, eftersom såväl denne son som Anderséns första hustru dog på Huseby i Småland under januari månad 1864. Tre månader därefter kungjordes Allbo Härads Rätts beslut: hvarigenom Inspektor J. Andersén är dömd att till borgenärernas förnöjelse afträda all sin egendom.

Den verkliga orsaken till misslyckandet med lantbruksskolan kan möjligen sökas dels i Johan Anderséns bristande eget kunnande, dels i att han inte kunde får mycket hjälp av den yngste sonen på grund av dennes grava alkoholberoende och närmast kringirrande liv i socknen. Denne son dog 1886.

I februari 1877 införde tidningarna Östgöta Correspondenten och Gotlands Allehanda ett par dräpande notiser där det raljerades om den bristande språkliga bildning som herr Andersén uppvisade i den text han lämnat till Skånska Posten. I notisen ombedes läsaren att skaffa sig begrepp om värdet av den skola som har Andersén som lärare genom att läsa texten och noga iakttaga ”stavningen”.

 

Top