Skogsbränder i Verums sockens ytterkanter 2019 och 1899

VERUM. De senaste månaderna har vi med fasa fått ta del av nyheter om våldsamma bränder som rasat längs kusten mellan de australiska storstäderna Sydney och Brisbane. Det är enorma skogsarealer som utplånats där.

Med 120 års mellanrum har stora skogseldar drabbat myrmarkerna i de sydligaste delarna av Verums socken. För nu snart ett år sedan blev den förödande skogsbranden som startade på Åbuamossen riksbekant. En ensamliggande gård i Tulatorp utplånades och ett femtiotal boende i byarna Tulatorp, Hagnarp, Skeinge och Björkeberga i Verums socken fick evakueras. Det brann i ett två kilometer långt och 800 meter brett område, beräknat till omkring 160 hektar.

En annan nästan lika stor skogsbrand drabbade de sydliga delarna av Verums socken år 1899. Med ledning av uppgifterna om brandområdets storlek kan man bedöma den ödelagda arealen till uppemot 130 hektar.Branden omtalades av Helsingborgs dagblad i en notis den 4 juni 1899.

 

Mossen som eldhärjades 2019 beskrivs i Wikipedia enligt följande: Åbuamossen är en mosse och torvtäkt belägen i Hässleholms kommun och Osby kommun i Skåne. Mossen har ända sedan medeltiden utgjort gräns mellan Hästveda, Verums och Osby socken. Mossen sträcker sig i sydväst även in i Farstorps socken och är ca 3 kilometer lång i nordsydlig riktning och ca 1 kilometer bred i västöstlig. I april 2019 blev Åbuamossen riksbekant då en brand som startade på mossen ledde till evakuering av närboende.

Nordsydligt genom bilden går vägen (länsväg 1940) mellan Hästveda och Verum. Brandområdet omfattade ca 160 hektar nordost om denna väg. Gränsen mellan socknarna korsar vägen i bildens nedre kant.

Branden år 1899 drabbade ett ödsligt liggande myrområde mellan Verums och Farstorps socknar. Detta område i utkanten av Brogården och Boa/Länekärr var då tämligen glest befolkat och saknar nu fast befolkning. Längst söderut i Verums socken låg ett torp som kallades Potteboda eller Djupadal. Där bodde Fula-Bengten vilken tillverkade fåglar av trä som han gick han omkring och sålde. Han hette Bengt Johnsson (1815-1901). Inte långt därifrån bodde piskmakaren Sven Olsson (1836-1920). Denne änkeman försökte prästen Tretow förgäves tvinga till att gifta sig med sin sambo. (Se: ”Piskamagaren” i Verum som levde i konkubinat publ. på ViBj.nu den 2/3 2016)

Just samma dag 1899 som denna myrbrand bröt ut i Verum hade en ännu skogseld inträffat i länet. Dessa två bränder omtalades i en femårsberättelse från landshövdingen i länet.

Utdrag ur Konungens Befallningshavandes (Länsstyrelsens) i Christianstads län femårsberättelse 1896-1900.

Någon mera betydande skogsbrand har icke under perioden förekommit. Dock uppstod den 31 maj 1899 å Tommaboda egor i Örkene socken genom oförsigtighet vid bränning af hvit-mossa en skogseld, hvilken genom sin närhet icke allenast till Vesslarps kronopark utan äfven till andra stora skogskomplex och genom den vid tillfället rådande starka blåsten i början syntes mycket hotande. Lyckligtvis pågick i trakten arbete vid den då under byggnad varande jernvägen Sölvesborg—Elmhult, och kunde i följd deraf släckningsmanskap i tillräcklig mängd hastigt tillkallas. Efter ett ansträngdt släckningsarbete, dervid jernvägsarbetarne ådagalade stor raskhet, blef elden påföljande dag begränsad, så att fara för dess vidare framfart ej var för handen. Den hade då härjat ett område af omkring 10 tunnland, deraf 7 varit beväxta med furu- och löfskog.

Samma dag härjades af eld en sträcka af nära 1/2 mils längd och mellan 50 och 250 famnars bredd, bestående af myrar, ungskog och med hafre besådda nyodlingar inom Brogårdens by i Verums socken samt Boa och Länekärrs byar i Farstorps socken.

Branden 1899 drabbade myrmarken längst ner på dessa klipp från häradsekonomiska kartan upprättad i början av 1930-talet.

I samma område vid Boa myr som eldhärjades 1899 upptäcktes även en brandhärd sommaren 2008. En tidning skrev den 3 juni 2008: Skogsbrandflyget upptäckte på eftermiddagen en skogsbrand i Länekärr nordost om Bjärnum i norra Skåne. Omkring 1 000 kvadratmeter brann, men räddningstjänsten tror sig ha släckt elden. Men man kan aldrig vara säker. Det är ett oländigt område vid Boa myr och det blåser en del. Det kan blossa upp igen, säger Tord Hjalmarsson, chef i beredskap vid räddningstjänsten i Hässleholm.

Platserna för skogsbränderna visas av pilarna på denna karta över Verums alla byar!

 

 

 

Top