Tidningsnotiser om ”Baggböleri” i Verum för 125 år sedan

VERUM. När de skånska tidningarna i slutet av 1800-talet fick framstötar från läsarna i våra trakter inleddes redogörelserna ibland med ”Från V-m skrifves:”. Om man söker sådana inslag där initiativet härstammar från min gamla hemsocken Verum hittar man ett par artiklar i Kristianstadstidningarna från åren kring 1897, dvs för 125 år sedan. Dessa handlar om den företeelse som på den tiden hade fått beteckningen ”Baggböleri”. Namnet uppkom vid mitten av 1800-talet som en beteckning olovlig avverkning av kronoskog, vilket ägarna av Baggböle sågverk i Västerbotten anklagades för. Men senare stod ordet ”Baggböleri” för andra former av tvivelaktig verksamhet inom skogsnäringen, särskilt anklagelser om skogsskövling.

Några dagar före julen 1898 hade Kristianstadsbladet denna notis: Baggböleri kan man med skäl kalla den skogssköfling, som till varje jul äger rum inom Göingebygdens nordligare församlingar, till följd af den mängd julgranar, som vid denna tid nedhuggas. Vid därvarande järnvägsstationer kan man nämligen dagligen få se tusentals sådana, skrifves hit.

Julgransförsäljning 1922 

Även ett annat slags skogsbruk i Göinge blev föremål för kritiska inlägg i tidningarna. Kristianstads Läns Tidning hade den 24 mars 1897 en artikel om den stora skogsavverkningen med upprinnelse i en framställning av någon från Verumstrakten. Textens inledning var: Från Werum skrifves till oss: Skogssköflingen pågår här ohejdadt. Vattensågar och ångsågar äro jämt i verksamhet. Det ena skogshemmanet efter det andra inköpes af sågverksägare, som genast sätta yxan till roten och hugga bort allt; den större skogen till timmer och bräder, den mindre till ved, som sedan afyttras.

Grantorpets sågmölla förr och nu.

I den fortsatta texten ondgör sig skribenten över att jordbruket och hemmanen i Verum efter skogens avverkning vanvårdas och att den kvarvarande skoglösa marken bortslumpas till enfaldiga köpare som varken klarar av att avbetala hypotekslån eller andra avgifter som ägandet medför.

En gammal sågmölla i Verum under pågående rivning i början av 1900-talet. Foto från 1938.

År 1896 tillsattes en kommitté vilken i ett betänkande från 1899 konstaterades att man hade huggit för mycket. Många skogsägarna hade en alltför kortsiktig syn på skogsbruket. Några år in på 1900-talet, närmare bestämt 1905, infördes en skogsvårdslag. Detta innebar att staten för första gången hade infört regler om skogsskötsel i hela landet.

Trots den lagstadgade skogsvården fortsatte uttaget av stockar ur Verums skogar. Sunnerboposten i mars 1905.

 

Top