FATTIGGÅRDEN PÅ KRISTENSTORP 1 HADE FYRA TIMMARS BESÖKSTID

Samtidigt som fattiggården Kristentorp uppfördes utfärdades även ordningsregler för de till försörjning intagna i Wittsjö sockens försörjningshem.

 

Kristenstorps fattiggård med personal och ”gäster” från omkring 1920.

 

ORDNINGSREGLER

Ordningsreglerna från 1907, då ålderdomshemmet i Kristenstorp invigdes, följer här i sin helhet.
1. De som äro intagna i hemmet är skyldiga att iakttaga ett sedligt och ordentligt uppförande, att noga ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som af fattigvårdsstyrelsen eller föreståndaren lämnas, att visa dem och främmande personer tillbörlig aktning och höflighet samt att sins emellan iakttaga vänlighet och fördragsamhet.
2. En hvar ålägges att så långt förmågan och krafterna sträcka sig och deltaga i arbetet vid gården, och skola anbefalla arbeten under tystnad och flit och i ordnig verkställas
3. De som icke hindras af sjukdom eller svaghet, skola på bestämd tid på morgnarna stiga upp och göra sig i ordning samt genast påbörja dem förelagt arbete.
4. Under fristunderna skola hjonen förhålla sig stilla och anständigt, samt sysselsätta sig med tillåten läsning, lagning av sina beklädnadspersedlar och hvad mer till snygghet och renlighet hörer.
5. Svordomar, råa uttrycka och oanständigt tal vare strängt förbjudet.
6. Alla skola beflita sig om största möjliga renlighet såväl med hänsyn till deras egna personer och kläder, redskap och andra föremål. Den som uraktlåter detta eller gör sig skyldig till oordning, fördärfande af kläder, redskap, materialet och dyligt och icke genom allvarliga varningar låter sig rätta, straffas på så sätt i Fattigvårdsförordningen skrivet är.
7. Alla af Föreståndaren eller föreståndarinnan gifna befallning skola villigt åtlydas, och om föreståndaren så nödigt, finner, må han tillsätta ordningsmän eller kvinnor, hvilka ansvara för ordningen, och äro de öfriga skyldiga att lyda dessa.
8. På bestämd tid om aftonen skola alla begifa sig till sängs, hvarefter tystnad skall råda.
9. Det vare fattighjonen på det strängaste förbjudet:
a) att utan tillstånd avlägsna sig från hemmet,
b) att vid tillåten bortovaro tigga eller berusa sig,
c) att besöka krogar eller dylika ställen.
d) att till hemmet medföra eller af andra personer, mottaga brännvin eller andra starka drycker,
e)att begiva sig från arbetsställena utan tillåtelse af den eller de, hvilka hafva tillsyn öfver arbetena eller ordning derstädes: samt,
f)röka tobak inom hus eller på annat sätt ovarsamt handskas med eld.

BESÖKSTID PÅ SÖNDAGAR

Besök får mottagas söndagar emellan kl 2-6 e.m. för öfrigt efter tillåtelse af föreståndare eller föreståndarinna, dessa obetaget att i mån af befogenhet neka besökande tillträde.
För öfrigt meddelas att här nedan i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården i riket intagna föreskrifter:
a)    Fattigvårdstyrelsen tillkommer målsman och husbondesrätt öfver dem, som åthjuta full fattigförsörjning
b)    Den fattigvårdsstyrelsen tillkommande husbonderätt äger styrelsen å annan öfverlåta
c)    Vägrar arbetsför person, som står under fattigvårdsstyrelsens husbonderätt, att fullgöra det arbete, honom af styrelsen eller af annan, utaf densamma utsedd husbonde föresättes, eller visar fattighjon eljest tredska, själsvård, oordentlighet eller sturskhet, utan att låta sig rätta däraf, att dess underhåll för någon tid lämpligen varder af styrelsen minskadt, då må sådan person till behandling såsom försvarslös i vederbörlig ordning anmälas:
d)    som fattigunderstöd är en nödhjälp af kristligt deltagande för den behöfande, vare allt pockande, då underhållet sökes, eller klandrande urlåtelser om dess beskaffenhet då de emottages, alldeles förbjudna
e)    då någon till full fattigförsörjning emottages, skall allt vad då personen äger tillfalla fattigvården, vars styrelse har oinskränkt rätt att det använda. Om någon egendom sedermera tillfaller fattighjon, vare lag samma därest icke fattigvården för hjonet då upphör.
Ordningsreglerna för Wittsjö sockens försörjningshem är daterade i december månad 1906 och undertecknat med Styrelsen.
Som synes av förhållningsreglerna var det nog inte nådigt att komma till ”fattighuset” så sent som för bara drygt 100 år sedan. Förhållandens längre tillbaka var säkerligen betydligt omänskligare om jämförelse görs med dagens åldringar på våra ålderdomshem.
Första föreståndaren på Kristenstorp var Sven Magnusson och efter honom kom fru Hallberg och sedan Sigfrid Andersson. Nästa föreståndare var Mårtensson och sedan Bernhard Svensson. Sista föreståndaren på Kristenstorp försörjningshem/fattiggård var Linnéa Larsson som också en tid var föreståndare på  Skansenhemmet i Vittsjö.
Fortsättning avgående fattiggården i Kristenstorp kommer om några dagar då personal och andra väl insatta berättar om förhållandena.

Top