FÖRSAMLINGSHEMMET I EMMALJUNGA 75 ÅR

 

EMMALJUNGA. Den 24 november 1935 invigdes Emmaljunga församlingshem. Den 24 november år 2010 högtidlighålls 75 år jubileet. I samband med jubileet bli det även så kallad syföreningsauktion med Emmaljunga kyrkliga förening som 1935 ursprungligen kallades Emmaljunga kyrkliga arbetsförening.

BILDEN Församlingshemmet i Emmaljunga som varit i församlingens tjänst under 75 år.

 

Bruno Fredlund var församlingens första egna präst då han kom till Vittsjö 1924. Han fick besked från Domkapitlet att ge sig ut i byarna och inte enbart hålla sig till kyrkan i Vittsjö. Och det begav sig vid den tiden att prästen började utlokalisera sig och fann att Emmaljunga var ett gott val. Den lokal som var mest lämpad var skolan I Emmaljunga och dit färdades var och en, samt prästen för att hålla regelbundna predikningar en gång i månaden

Prästen ville inte stå bakom skolans kateder utan ville ha en egen predikstol. Pågarna i prästens umgänge tillverkade en predikstol som under skoltid förvarades i vedboden. Grebborna i ungdomskretsen tillverkade ett antependium till predikstolen. År 1927 lades den teoretiska grunden till Emmaljunga församlingshem men pengar var en bristvara.

”Den städse nitiske komminister Fredlund” (citat av Ernst Paulsson) verkade för att Emmaljunga kyrkliga arbetsförening bildades 1927 med främsta syfte att arbeta för tillkomsten av ett församlingshem i Emmaljunga. Som mest var det ett 70-tal kvinnor som var och en på sitt sätt bidrog till uppförande av ett församlingshem främst genom syföreningsauktioner, ett par kyrkliga män förde ett kringflackande liv för att samla in pengar på sina tiggarturnéer. Två tomter till ett värde av 400 kronor blev en tomt till församlingshemmet men någon likvid betalades aldrig.

Total kostade församlingshemmet i Emmaljunga 11 500 kronor och ett lån på 5 000 kronor måste tas för att täcka kostnaderna. Den 24 november 1935 invigdes församlingshemmet av biskop Rodhe och fem präster assisterade. I samband med invigningen hade skriftställare Ernst Paulsson författat en dikt som lästes upp. (Denna dikt finns i Minnesskriften Emmaljunga församlingshem som säljs vid jubileet).

Bänkarna till församlingshemmet tillkom genom ett ”arv”. De gamla utrangerade trädgårdsbänkarna i Vittsjö kyrka hade ersatts med nya vid renovering 1937 och dessa trädgårdsbänkar tjänstgör ännu i dag i Emmaljunga församlingshem. Den första julottan hölls 1935 och började klockan 5.

Året efter invigningen skänktes altartavlan av makarna Skoug. Vid tio års firande skänktes tvåljusstakar. Klockstapel och kyrkklockan invigdes 1965 och 1976 invigdes den nya orgeln. 

Top