LANTBRUKET HAR FÖRÄNDRAT LANDSKAPET

 

Landskapet och lantbruket har förändrats. De gamla rejäla hantverken inom lantbruket har till största delen försvunnit. Brytning av torv för privata hushållet har försvunnit. Det gamla torvjärnet är museiföremål och de gamla torvgravarna på varje lantbruk har till stor del blivit bevuxna med allehanda träslag.

Lars Svensson skär torv år 1986 på egna mossen

Efter det tunna torvjärnet kom den mer industriella framställningen av torv. Då började mossarna inventeras för att på maskinell väg framställa torv, bränntorv eller porösare torv som strössel till djuren. Tiltorna skulle vändas och kupas samt komma under tak. Numera är även denna produktion slut. Torven har blivit mull och används som jordförbättringar i trädgården.

Modernare torvupptagning på Hårsjö mosse.

Säden, havre, vete och korn med flera sorter mejades med lie med kvinnogöra att samla den mejade grödan till kärvar. Dessa kärvar sattes till tork i ”travar”. Vid otjänlig väderlek hängdes kärvarna upp på metallförsedda piggar på långa ”krakar” (stänger). Sen kom slåttermaskinen, sen kom självbindaren och sen kom skördetröskan!

Gamla tiders höskörd med häst och vagn.

Höhässjor hos Lars Svensson för omkring 20 år sen.

Höskörden mejades med lie där även dikesrenar och vägkanter mejades för att ta tillvara foder, eller åtminstone till bukfyllnad. Det mejade gräset skulle vändas till tork för att så småningom bli hö. Det blev räfsa och högaffel för att bilda så kallade höstackar. Sen blev de höhässjor med bättre torkmöjligheter. Sen skulle det torra höet köras in med höst och höstavagn. De lantbrukare som inte hade tillgång till häst drog hem höskörden på höstabör! Sen skulle höskörden stickas upp på höskulle. Sen kom den rullade höskörden förpackade i stora plastförsedde ”bollar” lite varstans på den skördade åkern.

Nu förpackas höskörden i föga miljövänligt material!

Åtskilliga hundratals meter diken grävdes med spade och skyffel för att avleda fuktigheten från sanka marker. ”Täckdiken” grävdes och vatten avleddes med sammanspikade tre tums bräder ”rör” för vattnets avrinning till öppet dike. Sen kom grävmaskiner som dikade.

Skogsbruket har genomgått liknande rationella arbetsmetoder. Från yxa, fällsåg och ”buasåg” till dagens moderna skördare. Stora förändringar har skett inom lantbruket.

Förr i tiden, för 50 år sen och mer, fanns det tillräcklig arbetskraft på landsbygden. Landsbygden började avfolkas och industrin tog över arbetskraft. Den tidigare arbetskraften på landsbygden behövdes inte att utnyttjas då modernare utrustning utförde flera personers arbete. Landsbygden är för närvarande öppen enligt allemansrätten som nu har ändrats till mer fördelaktiga allemansskyldigheten! Denna rätt har missbrukats och förhoppningsvis kommer nuvarande lagstiftning att ändras till förut gällande. Markägare skall inte drabbas av nertrampad växtlighet och avbrutna kvistar. För den befintliga befolkningen på landsbygden gäller det att HÅLLA LANDSBYGDEN LEVANDE!

Top