SNÄRSHULT MISSIONSHUS BYGGDES 1923

Vittsjö. Lanthandeln är borta, telestationen är borta, skolan är borta, metallindustrin är borta men missionshuset i Snärshult finns kvar. Liksom på många andra platser är Snärshult en avfolkningsbygd där lantbruket har en minimal uppgift men sommarboendet har ökat en del. Snärshult missionshus byggdes 1923 men verksamhet fanns långt tidigare.
Snärshult missionshus i vinterskrud!
Samtidigt som missionshuset uppfördes bildades också en missionshusförening. Medlemmarna tillhör Snärshult Missionsförening som i sin tur är anslutna till Bibeltrogna Vänner (BV). Under lång tid kallades föreningen ungdomsföreningen fast medelåldern var tämligen upp i åren. En protokollsanteckning finns från 1956 att en sammankomst i ungdomsföreningen var glest besökt på grund av de äldres fest i Vittsjö! Numera är det missionsförenigen som har sitt ursprung från Lönsholma Ungdomsförening som bildades 1880-talet som flyttade med skolan till Snärshult 1910. Under kortare tid kallades föreningen för ”Lönsholma ungdomsförening i Snärshult”.
Missionshuset renoverades 1967 och då var valet att bygga till eller gräva ut för källare. Det sistnämnda alternativet ansågs mest fördelaktigt och därmed blev det en våning extra. Det blev en bra serveringslokal jämte kök i källaren och dessutom inreddes ett hobbyrum för den aktiva Hobbygruppen i Snärshult. Många och även ganska långväga frivilliga ställde upp för att kostnaderna skulle bli minimala. Kostnaden var beräknad till 400 000 kronor och genom olika anslag kom det in 17 000 kronor, dock inget bidrag eller anslag från kommunalt håll.
Intill missionshuset, eller i dess närhet ordnas varje år KUS tältserie i samband med konferens med flera tusen besökare under veckan med missionsförningen som arrangör. Säreget för BV är att medlemmar från andra orter färdas flera mil för att delta i sammankomster på annan ort.
Hobbygruppen har sina regelbundna samlingar i Snärshult missionshus liksom regelbundna predikningar. Häromdagen hade Hobbygruppen Adventsfest med auktion.
För den dagliga driften finns sju olika kommittéer som mestadel familjegrupper som sig emellan fördelar uppgifterna städning, gräsklippning/snöskottning och annat i den dagliga verksamheten. Efter en månad kommer nästa kommitté för att fullgöra sina uppdrag.

 

Top