Lördagskåseri...

”Vispeboet” 
Tormestorps IF skulle arran­gera stortävling i oriente­ring vid Påbro. I stort sett alla förberedelser var klara på lör­ dagseftermiddagen- tävlingen s_kulle genomföras dagen efter. Kartorna var inritade, tävlings­ centrum var uppbyggt, alla kontroller var på plats i skogen utom den sista som var gemen­ sam för alla tävlande. Den skulle placeras vid ett stort sten­ block i åkerkanten·cirka 150 meter från målet.

Orienteringsprofilen Alte skulle sätta ut den och lom­made iväg iklädd T-shirt (det var vackert väder) och de obli­gatoriska trätofflorna - för dagen något snedslitna. Efter en kort stund kom han tillbaka i racerfart, svärande, viftande med båda armarna och utan tofflor. 
Han hade försökt banka ner skärmställningen mitt i ett jordgetingbo och resultatet hade inte uteblivit. Hela den hemmavarande "flygfärdiga styrkan hade gett sig på den stackars kontrollutsättaren.

Trätofflorna hade han fått lämna längs reträttvägen. Täv­ lingsledningen besiktigade hans skador och de bulnader som uppstått bedömdes inte nämnvärt påverka ungkarlen Altes framtida förutsättningar och eftersom han själv var full av hämndbegär fick han full­ följa sitt uppdrag.

Det gick ju inte an att ha en sistakontrollen för 1 300 orien­ terare mitt i ett vispebo så något radikalt måste göras. Amnesti hade tydligen beviljats för toffelhämtning för så långt gick det bra, men när Alte skulle ta en närmare överblick över krigsskådeplatsen, nu med betydligt förstärkt kläd­sel blev det nya attacker från den ilskna getingsvärmen.Vem som utfört den första kränkningen kunde möjli­gen diskuteras, men det var helt klart att getingarna inlett den kemiska krigfö­ringen med giftinjektioner, helt i strid med alla gällande konventioner, fast så brukar ju den starke agera. Alla medel var nu tillåtna.

Kontrollutsättaren skaf­fade fram en bensindunk och i skydd av buskar och en stengärdesgård kom han på lagom håll för att dränka in boingången med vätskan. Det blev rena blåslampan i sommarvärmen och bensin­branden tog kål på allt flygfä som fanns i det närmaste luft­ rummet och troligen även mycket som fanns under jor­den.

Det kom emellertid oupp­hörligen nya getingar till boplatsen efter arbetsinsatser på annat håll, så slutbekämp­ningen fick anstå till senare på kvällen när alla kommit hem.

Alte hade nu skaffat fram tyngre grejar, insektsgift på sprejflaska, spade och spett. En ordentlig bensinbrand fick inleda även kvällens övningar.

Enstaka överlevare duscha­des med insektssprej och boet grävdes fram. När detta full­ ständigt massakrerats av den hämndgirige orienteringsleda­ren, jämnades marken och kon­ trollställningen kom på plats. Som avslutning sprejades den närmaste omgivningen med insektsgift.
Tävlingsdagen var kontrollområdet helt vispefritt och Alte berättade stolt för täv­lingsledaren om sin jordnära bedrift: "Jo - se du kisen - och så vidare"....

 

 

Top