Vittsjö Turisttrafikförening

Efter proposition nominerades och valdes följande till ledamöter för år 1957 i den första styrelsen.

Det var:

Ombudsman Fritz Björklund, Vittsjö
Brandchef Åke Ernstson, Vittsjö,
Kommunalkamrer J. -Å. Nilsson, Vittsjö
Direktör Lennart Josefsson, Vittsjö
Direktör Arthur Trobeck, Vittsjö,
Stationsmästare Ragnar Höglund, Vittsjö och
Köpman Folke Larsson, Vittsjö.

Till suppleanter i styrelsen valdes:

Fru Stina Breum, Vittsjö,
Byggmästare Olle Larsson, Vittsjö,
Fru Dagny Josefsson, Vittsjö,

att vid förfall fungera i nämnd ordning.

Fritz Björklund valdes till ordförande i styrelsen för år 1957. Styrelsen sammanträdde den 20/2  och man diskuterade medlemsavgifter och beslutade att trycka medlemskort. På kortens ena sida skulle man ha Anders Stens 3 gäss med texten: "Vi tycks vara över Vittsjö nu. Det känns på den härliga ozonrika luften. Sakta farten! Andas djupt!"

 vittsjo-bild2.jpg vittsjo-bild1.jpg 

Medlemsavgifterna fastställdes till:

För pensionat minimum 35:- maximum 100:-  
för företag minimum 25:-  maximum 100:-  
för enskilda minimum  5:-  maximum 100:-  

Det är tveksamt om vittsjöborna vet vad Turisttrafikföreningen betydde för moderniseringen och  utvecklingen av Vittsjö till den fina boendeort vi har idag. Åren mellan 1957 och till början av åttiotalet präglade verksamheten i Vittsjö Turisttfafikförening i hög grad utvecklingen i Vittsjö. Troligen hade vi inte haft ett Medborgarhus. Badplatsen vid Pickelsjön hade kanske inte varit så väl underhållen. Tidigt kom det anmärkningar på "den skräpighet, som råder på Villabacken på grund av okontrollerade avstjälpningsplatser och kvarlämnat ris efter avverkningar".

 vittsjo-bild3.jpg  vittsjo-bild4.jpg

Vid en sammankomst med ordföranden i Sveriges Turisthotells Riksorganisation konstaterades att i Vittsjö "finnes redan ett mycket stort antal bäddar inom pensionaten, c:a 475, medan Åre och Storlien icke förfogar över mer än c:a 500 -550". Hon betonade Vittsjös fördelar men även brister.  "Man borde gå in för en allmän uppsnyggning, anordna campingplats och om möjligt en golfbana". Till den här sammankomsten i mars 1957 var även tidningarna inbjudna. Med fanns Sydsvenska Dagbladet, Hälsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Norra Skåne. "Diskussionen gav belägg för ett stort allmänt intresse för frågan om Vittsjö såsom turistort", man efterlyste också nya initiativ för att främja turismen och enades om att undersöka möjligheterna att anlägga en golfbana på lämplig plats inom kommunen. Man vädjade till de kommunala myndigheterna "att snarast få till stånd en ordentlig samlingslokal inom Vittsjö samhälle". Detta är hämtat ur protokollet från sammanträdet, där kommunens styrande var representerade.

Så blev Vittsjö en uttalad turistort. Den av traditionen välbesökta lilla byn blev äntligen accepterad, som turistort. Turisterna fortsatte att komma ännu ett par decennier - dock i minskande takt. I slutet av sextiotalet var minskningen så påtaglig att det även började märkas på antalet pensionat. I början av åttiotalet var det bara fem stycken av tretton kvar. Det var Solhäll, Tallbacken, Ibegården, Turistgården och Trobecks. Men det är annan historia.

 vittsjo-bild5.jpg  vittsjo-bild6.jpg

Turisttrafikföreningens medlemmar och drivande personer var mycket kreativa och hängivna sin uppgift att verka i föreningen. Man startade omgående med att ta fram en broschyr för Vittsjö som turistort. I januari 1958 kom broschyren från tryckeriet. Man gick också ut med skrivelser till olika organisationer, försäkringsbolag, industrier och andra som önskar lokaler för konferenser och kurser. Så vet jag att det fortsatte under många år framöver. Under vårarna gick man igång med att bygga och ställa ut ytterligare bänkar på de olika promenadvägarna. Vi känner alla igen de gröna bänkarna här och var i skogarna märkta "Vittsjö Turisttrafikförening". Man dryftade om föreningens ekonomiska problem kunde klaras av genom att man anordnade någon form av underhållning. Den 8 juli 1958 beslutade styrelsen att man skulle genomföra en sådan i Gåsadammen en kväll i slutet av juli eller början av augusti. Den genomfördes tisdagen den 5 augusti 1958 klockan 19.00. Musikkåren kostade 250 kronor. Därtill bjöd källarmästare Rydlund orkestermedlemmarna på kaffe i pausen. För att täcka kostnaden såldes 300 festmärken för en krona stycket. Det var den första formen av Tisdagsunderhållningarna. De skulle också fortgå flera tisdagar i juli många år framåt i tiden. Det var för att utskilja penga-insamlarna, som de rosa hattarna kom in i bilden. Samtidigt skaffade man de rosa cyklarna, som flitigt omnämndes i rikspressen åren 68-69 och skapade många värdefulla spaltmetrar om Vittsjö som turistkort. Föreningens ekonomi klarades tydligen inte med hjälp av underhållningen. I oktober tog därför styrelsen beslut om att begära 500 kronor för år 1959 i bidrag från Vittsjö kommun.

Under 1959 diskuterades återigen frågan om anordnande av en golfbana. Man uppdrog åt Olle Larsson och J.-Å. Nilsson "att ordna härmed". Den första kontakten med bröderna Roos, togs den 30 oktober 1960 på Ubbaltsgården. Den 20 mars 1961 beslöt styrelsen att teckna arrendekontrakt med börderna Roos. Så här långt hade 80.000 kronor anskaffats, som en grundplåt. Det hade man samlat in bland pensionaten, handlarna och företagen i byn.

Önskemål om en campingplats omnämns i de inledande mötena i februari 1957. Nästa gång den är omnämnd är i juni 1959 och då "meddelas för kännedom att flickscouter i Vittsjö m.fl. orter komma att hålla läger på campingplatsen under tiden 23-27 juni. Platsen bör dock icke helt blockeras utan att även andra campare kunna få tillträde till platsen." Den 5 juni 1961 beslöt man att hos kommunalnämnden hemställa om att man vid campingplatsen lät anordna byggnad för tvättrum. Det anses nödvändigt för att man skall kunna tillfredsställa tillbörliga krav för en campingplats. Därefter bör avgifter kunna avkrävas av de campande. Styrelsen beslöt även att hemställa om att dessa avgifter "måtte kunna lämnas åt turisttrafikföreningen, varvid denna skall svara för uppbörd och erforderlig tillsyn". Man räknade med att man kunde sätta avgiften till 2 kronor per tält och natt, varvid uppbördsavgiften finge beräknas till 50 öre att tillfalla föreningen.

Turisttrafikföreningen hade påkallat och påbörjat uppsnyggningen av området mitt emot BP vid Hässleholmsvägen och Verumsvägen eftersom den lämpligen borde snyggas upp. Det var klart sommaren 1961. Trekanten besiktigades tillsammans med kommunala representanter och överlämnades "att fortsatt vårdas av Vittsjö kommun".

Frågan om inrättande av en fastare turistbyrå diskuterades i styrelsen 28 augusti 1961.Turistbyrån kom ett antal år senare att ligga vid busstationens parkering.


Det jag beskrivit ovan är mest torra fakta i begynnelsen av föreningens tillvaro. Det var först i slutet av sextiotalet och en bit in i åttiotalet som Turisttrafikföreningen syntes som mest i Vittsjö. Därför hänvisar jag till en av mina tidigare artiklar "Gåsadammen - lite minnen". Där finns beskrivet vad som tilldrog sig under föreningens regi. Turisttrafikföreningens publika del i verksamheten har numera delvis övertagits av Lions Club och andra föreningar.

Numera är också föreningen mest förknippad med Vittsjö Camping. Man bidrar alltså fortfarande till att vi har turister i byn. Därtill har man bytt namn till Vittsjö Turistförening, vilket nog anses mer beskriva verksamheten av idag.

Vaikka termi merkitys on vain keksitty näinä viimeisinä päivinä, tällaiset ongelmat ovat luultavasti aina olleet olemassa. Tänään verkossa ostettava kanta on todella hieno. Monet Yhdysvaltain kansalaiset pitävät "http://viagrasuomi.biz/viagra-naisten.html". Mitä potilaat saattavat kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen ottamista Viagra? Viagra on yksi kaikkien aikojen parhaista lääkkeistä. Olette ehkä kuulleet "". Hyvin tärkeä asia, jota sinun on etsittävä on "". Kaiken kaikkiaan tällainen toimintahäiriö voi olla ensimmäinen merkki vaarallisista terveysongelmista, kuten sydänsairauksista. Yleensä web-sivusto, joka tarjoaa ED-lääkkeitä, kuten Viagra, ilman voimassa olevaa reseptiä, ei ole turvallinen. Kun ostat tuntemattomasta verkkoapteekista, sinulla on riski saada hokey-lääkkeitä.

Top