Biblioteket i Hemgården på plats i 30 år

 

VITTSJÖ. Det är i dagarna 30 år sedan biblioteket installerades i Hemgården. Invigningen skedde den 20 september 1986. Vittsjö sockenbibliotek bildades 1868.Några år tidigare hade skolläraren Skolmästar Christen startat ett eget bibliotek genom Folkbildningsvännerna. Detta bibliotek ingick senare i Vittsjö sockenbibliotek.

Christen Andersson insåg tidigt att den fattiga befolkningen behövde förkovra sig i det som kunde upphämtas i olika skrifter. Där fanns böcker om religion, geografi, historia och naturvetenskap. Detta privata bibliotek omfattade 200 volymer då Vittsjö kommun övertog detta 1868.

Skolmästar Christen Andersson som startade det första biblioteket i Vittsjö

En del stridigheter förekom innan sockenbiblioteket/kommunbiblioteket bildades. Det ansågs till och med skadligt att läsa utöver det skolan erbjöd. Sockenstämman beslutade dock att årligen inköpa fem nya böcker till ett värde av minst 50 riksdaler.

Ett av verken från Vittsjö kommunbibliotek.

Detta band är från år 1837. I varje verk finns angivet att lånat verk för behållas högst en månad. Varje låntagare får låna högst två band åt gången. Dessutom blir det pålägg med fem eller tio öre per månad! Den som behåller sitt lånade verk över ett år bötar en krona per år.

Resterna av Wittsjö kommunbibliotek finns i dag i museet.

Även placeringen av sockenbiblioteket vållade diskussion. Förslag var att placera det i kyrkans sakristia eller också i folkskolan. Beslutet blev att biblioteket skulle inrymmas i folkskolan och öppettiderna skulle va en timme före gudstjänsten samt en timme efter gudstjänstens slut i kyrkan. År 1913 var det dags för nästa flyttning av biblioteket till Palmérs fastighet mitt emot järnvägsstationen.

Åter blev det flyttning av biblioteket till gamla folkskolan.

År 1931 var det tid igen. Då flyttade biblioteket tillbaka till folkskolan och 1963 flyttade biblioteket till en svårfunnen lokal i bottenplan vid Strandgatan. Sen började åter stridigheterna. Kommunalfullmäktige beslutade att biblioteket skulle förläggas till folkskolans tredje våning, gymnastiksalen. För att biblioteket skulle vara tillgängligt för alla diskuterades montering av en personalhiss. Fantasierna var ganska livliga angående kostnad för en hiss. Allt från en miljon till drygt tre miljoner kronor.

Med initiativ från en privatperson ansågs att ett överklagande till Kammarrätten skulle upphäva fullmäktiges beslut. För att få mer tyngd i överklagandet kontaktades en politisk sammanslutning. Ingen var direkt angelägen att överklaga men något undantag fanns. Droppen blev då en försiktig person yttrade: Nä vi överklagar inte. Dom kan bli arga på oss! Ingen hade mod att säga mot den försiktige! Då samlade privatpersonen samman sina omfattande handlingar och förklarade: Jag struntar i detta och överklagar själv. Sen kan ni sitta där med era rentvättade händer. Privatpersonen hade det helt klart att ett överklagande skulle vinna gehör hos Kammarrätten. En vältalig person stödde förslaget om överklagande. Så blev det ett majoritetsförslag som segrade.

Kammarrätten godtog överklagandet och hela ärendet fick åter prövas hos kommunalfullmäktige. Ytterligare långa diskussioner och smutskastning innan voteringen genomfördes. Röstsiffrorna blev 30- 29 till bibliotekets fördel att förläggas i Hemgården. Ombyggnaden till bibliotek i det gamla pensionatet kunde påbörjas.

Biblioteket finns i dag i kulturhuset Hemgården.

Vid tidernas början var Hemgården en bostad åt familjen Holmgren från 1906 till fram till början av 1930 talet. Under denna tid, 1908- 1913 var det även söndagsskola i fastigheten/bostaden.

Under några år var Gerda Hullegård ägare till pensionat Hemgården. Berta Nilsson övertog pensionat Hemgården i början av 1930 talet. År 1963 sålde hon fastigheten till Vittsjö kommun. Då fanns planer att starta upp någon form av yrkesskola, främst restaurangskola.

Under några år hade AB ALGA sitt lagerutrymme i fastigheten. ”Bröderna Larssons skor” hade sin försäljning som öppnade 1941 men efter fem år upphörde denna verksamhet. En tid spelades det bingo i lokalerna.

År 1983 började de politiska partierna att agera sen det fanns planer på inrätta affärshus eller att riva fastigheten. År 1984 kallades till stormöte vars enda syfte var att diskutera bibliotekets flyttning till Hemgården. Som sammanfattning var det helt klart att boende i Vittsjö önskade bibliotekets förläggande till Hemgården. 948 boende i Vittsjö skrev sina namn på uppropslista att bevara Hemgården som bibliotek Invigningen av biblioteket blev den 20 september 1986. Kommunalråd Arvid Jönsson invigningstalade. Viola Persson talade och då sa att hon hela tiden haft klart för sig att biblioteket skulle finnas i Hemgården!

Sen 1986 har nu biblioteket sin naturliga plats i kulturhuset Hemgården. En viss oro kom 2009 då det aviserades om nerläggning av biblioteket. Folkviljan i Vittsjö med snapphaneblod i ådrorna talade och förslaget skrinlades!

Top