Mattssons möbelfabrik idag ett minne blott

BJÄRNUM. Så går Mattssons möbelfabrik i graven. Skopan plockar obarmhärtigt ner den tidigare fabriken som i sin glans dagar sysselsatte ett 20-tal Bjärnumsbor.

Att riva en så gammal byggnad är med dagens restriktioner inte helt lätt. En hel del eternit, -asbest fanns framförallt i taket. Detta har medfört strikta restriktioner för de som deltagit i rivningen av byggnaden. Sortering av allt material är regler som gäller i dag.

I Bjärnum drivs ett Leader-projekt under ledning av Torsten Enarsson med syfte bland annat att försköna ortens fasad för alla som dagligen passerar genom byn. Ett välkommet tillskott i denna ambition är rivningen av Mattssons gamla möbelfabrik. Lokalerna har stått orörda och därmed förfallit i många år.

Det finns en hel del mer att önska i Bjärnums ”förskönigsplan” menar, -Torsten Enarssons (ledare för Leaderprojektet), lista är ganska lång. Den gamla BP-tomten används idag som rastplats av långtradare från olika länder, men även för kommunens olika ekipage. Tomten är/var sanerad efter tidigare drivmedelsanläggning men troligen är marken redan genom ovan starka beläggning återigen kontaminerad.

Därutöver finns en hel del privata fastigheter som är mycket misskötta. Detta är lite svårare att komma åt, här krävs en vilja från ägaren att ta tag i den missprydande fastigheten. Tyvärr finns på orten flera exempel på bostäder och även trädgårdar där ägaren verkligen borde skärpa sig. Kanske kan nuvarande oväntat stora engagemang i det lokala Leader-projektet bringa påtryckning även i detta. Ett annat exempel är den gamla TK-kiosken (Torsten Karlsson) som idag står och förfaller och naturligtvis misspryder Bjärnums fasad vid passage utmed väg 117.

Lite historia om Mattssons Möbelfabrik som idag är ett minne blott.
Grundaren, Martin Mattsson var född i Verum 1879 och son till byggmästare Per Mattsson där. Han började sitt yrkes­arbete i faderns verksamhet och kom i början av 1900 till Bjärnum och arbe­tade som snickare hos Pettersson & Persson. Efter någon tid där fick han anställning som verkmästare på 0.Findahls första möbelfabrik.
1918 ombildade Findabl sitt företag till AB 0.Findahls Möbelfabrik, och Martin Mattsson var då en av dem som ingick som delägare däri. Då Amerikanska Kontorsmöbelfabriken, som 1916 förvärvat C. A. Hallendorfs fabrik, av depressionen efter första världskriget tvingats upphöra med sin tillverkning, köptes den fabriken 192
0 av det Findahlska företaget.
1927 överlät Findahl sin andel i de båda sammanslagna fabriker­na till Mattsson, W. Cederholm och 0. Svensson, och de nya ägarna kallade sedan företaget AB Bjärnums Möbelfabriker. Tio år senare, 1937, företogs en förändring av rörelsen och Ce­derholm övertog då en av de båda fabrikerna och Mattsson blev ägare till den andra, den tidigare s. k. Hallendorf ska fabriken, som nu fick som firmanamn M. Mattssons Möbelfabrik.
Mattsson började tillverkningen där med lackerade möbler, men efter hand kom den att omfatta också bonade möbler samt i rätt stor utsträckning beställningsarbeten. Arbetsstyrkan uppgick till ett 20-tal man då Martin Mattsson 1952 avled.
Efter Martin Mattssons bortgång övertogs rörelsen av hans båda söner, Ruben och Olle Mattsson, som nu driver den efter samma linje som tidigare.
(
Källa boken "Från Slöjd och Hantverk")

 

 

Top