Frostesmossen med Brudmansö och Hallasten

Sevärt i Vittsjö del 19

VITTSJÖ. Frostesmossen eller Kämlingamyren innehåller flera intressanta sevärdheter. Denna stora myr är belägen norr om byn Björkholm i västra delen av Vittsjö socken.
 Frostesmossen är en högmosse samt därmed också en vattendelare. Avrinning från mossens källa sker åt norr, söder (utflöde i Värsjöån) och väster. om du skall besöka Frostesmossen och har svagt lokalsinne är det säkrast du tar med dig sakkunnig vägledare samt kompass!

Kartskissen visar var du kan finna Frostesmossen.

Frostesmossen är en förlängning av Flåsmyr till Stensmyr med flera platser. 

Vid vandring söderifrån kommer du först till ”Igesön”, dialektalt uttal. I klarspråk är namnet Ekön. Denna ö är helt omsluten av mossen och strängt taget otillgänglig med fordon. Längre norrut finns Igebacken (Ekbacken). Ytterligare en bit norrut finns Järseön. Namnet kan möjligen ha kommit från ”utstickande näs”? Andra uppgifter är okända. Lite mer norrut finns Kyrkekilla. En källa med helt kristallklart vatten. Namnet lär ha kommit från den tiden besökare till Vittsjö kyrka tog närmsta vägen från Kämlehöjalt och delvis Mörkhult. Kanske tog då vandrare på kyrkstigen lite klart vatten från Kyrkekilla för att släcka törsten. Sägnen berättar att intill denna källa fanns också ”Bengt Nils krog”! Någon fakta om detta har inte kommit fram.

År 1988 visade Ingemar Bengtsson denna utväxt på en björk.

Mitt ute på Frostesmossen, 2 000 x 500 meter har det legat en mölla (kvarn). Det förefaller högst osannolikt att anlägga en mölla på en mosse! Invid möllan finns invallning, konstgjord eller naturlig? Troligt är att denna invallning har skett med mänsklig hjälp. Inom denna invallning har funnits hålldamm till möllan. Platsen kallas Kämlingamöllan och stenar på platsen kan mycket väl ha tillhört möllan t ex kvarnsten! Frostesmossen har sannolikt varit högre än vad den är i dag. Därmed har även fallhöjden varit större.

Från vattendelaren kommer detta vattenflöde för att hamna i Värsjöån.

Intill finns även ”Vannhålet" med konstant vattenyta. Olika tillflöden fyller på vattenhålet och det är bottenlöst till minst tre meters djup. Vattnet rinner ner i hålet och lär försvinna till någon plats då ytan alltid är konstant!

Hallastenen är tvådelad troligen från frostskada.

Hallatenen på norra delen av Frostesmossen är också ett gränsmärke. Inhuggna järnöglor vittnar om gränsmarkeringar för stängseltråd. Där på Hallastenens topp möts byarna Kristenstorp, Lönsholma, Perstorp och Granetorp medan Kämlehöjalt by ansluter 15 meter söderut. En ö på Frostrosen kallas Brudmansö. Namnet lär ha kommit från ett brudfölje. Efter vigsel i Vittsjö kyrka tog sig brudföljet kyrkstigen mot Mörkhult. I närheten av Hallastenen hördes på kvällen vargars ylande och brudföljet beslutade övernatta på en ö som då fick namnet Brudmansö. Dan efter fortsatte brudföljet till Mörkhult för bröllopsfest.

Intill mossen har också funnits flera torp där endast ruinen efter torpen finns kvar. Ett av dessa torp har nummer 106 i Ernst Paulssons dokumentära skrift: ”Torp och torpare”. Från ett av torpen har också funnits fägata till bättre betesmark. Tänk vad en gammal mosse kan berätta om gångna tider!

 

Top