Byafejd då Lönsholma skola flyttade till Snärshult 1910

Sevärt i Vittsjö del 20 

VITTSJÖ. I början av 1900 talet var det tämligen hätsk strid mellan byarna Lönsholma och Snärshult i Vittsjö socken. Det gällde om skolan i Lönsholma skall finnas kvar eller flyttas till Snärshult?

Skolan i Lönsholma uppfördes troligen 1877 och då borde den finnas kvar på platsen. Ett skäl att flytta skolan till Snärshult var att nativiteten minskade i Lönsholma rote medan nativiteten i Snärshult ökade markant!

Snärshult skola i dagsläget där ett företag huserar.

Varför uppfördes en skola i Lönsholma då det fanns ambulerande lärare? Ingen vet svaret i dag. Kan det vara att ingen boende i Lönsholma var intresserad att upplåta lokal till ambulerande läraren? Den teorin finns och därför byggdes eget skolehus i Lönsholma på en tomt som troligen var skänkt för sitt ändamål. Ännu märkligare är att lärarbostad till skolan byggdes 1903. Ännu i dag kallas platsen där skolan byggdes för skoltomten och det gamla brunnskaret till skolan finns kvar.

Detta brunnskar är det enda som minner om Lönsholma skola.

Redan 1908 började tankarna att gro till handling att flytta skolan till Snärshult. År 1910 började allvarliga meningsutbyten. Lönsholma Ungdomsförening var aktiv och hade närmare 80 medlemmar från ålder 5- 80 år! Detta borde vara tungt vägande skäl att skolan skulle finnas kvar i Lönsholma. Det kunde inte vara acceptabelt att flytta skolan till Snärshult.

Lönsholma ungdomsförening år 1905.

Kyrkostämman kallade till extra sammanträde 1908 där enda ärendet var Lönsholma skola!
Boende i Lönsholma rote tecknade andelar på 1 500 kronor jämte fri tomt för uppförande av nytt skolhus. Vid kommande sammanträde var det votering med röstning angående flyttning av skolan till Snärshult. Röstandelarna blev 8 500 för flyttning av skolan medan 2 291 röster för behållande av skolan i Lönsholma. (Antalet röster berodde på mantal och fyrk för varje hemman i roten).

Beslutet överklagades till flera instanser bland annat till kungl. befh. Överklaganden erhöll inget gehör varför kyrkostämmans beslut vann laga kraft. Skolrådet fastställde beslutet i april månad 1910. Senare beslutades att anta Arvid Nilsson och Emil Jansson till entreprenörer att flytta skolhuset.
Några dagar senare beslutade kyrkostämman att anta anbudet på 2 854 kronor. Även detta beslut överklagades utan att vinna gehör. Skolhuset skulle vara färdigt till höstterminens början 1910. Sista kända samlingen i Lönsholma skola var den 3 mars 1910 och den 1 april blev beslutet slutligt. Det första kända beskedet var den 13 juli då lärarinnan Ida Bengtsson fick förflyttning till Snärshult skola. Det behövdes inte långa utredningar och betänkande på den tiden. På kortare tid än tre månader flyttades Lönsholma skola med lärarbostad till Snärshult. Där fanns redan en tomt reserverad att ta emot skolan. Elever från Lönsholma skulle bege sig till Snärshult. En genväg till skolan försågs med anvisning ”Skolevägen”! Denna vägvisning finns ännu kvar.

Vägvisning för elever från Lönsholma till Snärshult.

Lönsholma by ville inte släppa fakta att skolan var bortforslad. Ungdomsföreningen följde med skolan till Snärshult och under en tid var benämningen Lönsholma Ungdomsförening i Snärshult! Sannolikt var det predikanten i Snärshult, Adolf Kristensson som höll den första predikan i Snärshult skola.
Undervisningen i Snärshult småskola upphörde 1954 och den enda eleven fick skolskjuts till Gundrastorp skola. Folkskolan upphörde 1956 och 1957 uthyrdes lokalerna till ett företag. En av de sista lärarna vid Snärshult skola var Gustav Svensson.

Vägskylt visar rätt väg.

Vägbeskrivning: I Lönsholma by finns vägvisning mot Kristenstorp. Efter några hundra meter på denna väg finns brunnskaret på öppen plats på vänster sida. Fortsätt vägen mot Kristenstorp så kommer du till vägvisningen Skolvägen. Fortsätt och du passerar Kristentorp fattiggård. Fortsätt och du kommer fram till affären Snärshult (affären i Snärshult se denna sida 17 maj 2019) samt skolan på vänster sida, väster ut.

 

Top