Historia Verum

VERUM. Josef Nilsson föddes på gården Magnarpstorp i Verums socken den 2 september 1892 och redan året därefter avled hans mor Ingrid Olsdotter vid 25 års ålder. Hon var född i Hovgården 1867 och var äldsta barnet till storbonden där Ola Persson och hustrun Elsa Johanna. Ansvaret som fostermor fick under många år bäras av ”husföreståndarinnan” Hanna Trulsdotter (1845–1931), vilken står intill Josef på gårdsplanen framför boningshuset på en bild från omkring 1920 (Se nedan.) Hon var i tjänst på gården fram till 1928, då hon flyttade tillbaka till gården i Bolberöd där hon var född. Där bodde då hennes syster Elsa Trulsdotter som var änka efter Per Jönsson d.ä. i Hörlinge. (Elsa och Per var föräldrar till Anton P. Hörlén.)

Tragedin med bråd död på gården fortsattes när fadern och änkemannen Nils Jönsson dog redan den 7 september 1913 då sonen Josef nyss nått 21 års ålder. Fadern var då blott 49 år gammal och tidigare samma år hade Josef varit rekryt på Kronobergs hed.

Josef Nilsson som rekryt i Kronobergs regemente

Först drygt tio år efter faderns död var det dags för Josef att ingå äktenskap. Hustrun fanns på nära håll. Bröllopet med Thora Nilsdotter från Tågarp firades den 3 maj 1924 och i mars 1925 kom äldsta Irma till världen. Därefter föddes barnen Elsie, Nils-Arne och Ingrid. Josefs hustru Thora avled 1956. Josef fick leva till 1981 och uppnådde därmed 88 års ålder.

VERUM. Jag minns från mina ungdomsår två äldre syskon som bodde i ett litet hus några kilometer norr om Verums kyrkby Huset låg inte långt från korsningen där vägen mot Vesljunga viker av från Visseltoftavägen. Huset hade byggts på en tomt tillhörande en gård i Horsaskog och marken hade 1909 köpts av modern till Hans Alfred Jönsson och Selma Benedikta Jönsson, sedermera gift Krook. Modern Elsa Andersson var född i Sjötorpet 1855 och hade varit änka sedan 1890.

Sonen Alfred Jönsson (1886–1965) var sågare och lantbruksarbetare och har tidvis arbetat vid den intilliggande sågen i Grantorpet. Dottern Selma Krook (1888–1968) hade utbildat sig till sjuksköterska på Konradsberg i Stockholm 1915–1916. Selma kom till Visby 1925 och ingick 1927 äktenskap med stadsläkaren där Hugo Krook (1856–1947). År 1949 inflyttade Selma som nybliven änka från Visby på Gotland till huset i Horsaskog där hon bodde tillsammans med brodern Alfred.

Alfred och Selma hade sina rötter från en av gårdarna i Sjötorpet. Deras mors brorson Svante Nilsson var ägare och lantbrukare på hennes föräldragård. Det blev sedermera Svantes son Sven Nilsson (1923–2007), av oss i Verum kallad ”Sjötorpa-Sven”, som hade gården.

VERUM. Många har fortfarande minnen av de gamla ”skyttefesterna” som förr anordnades i våra bygder av de frivilliga skytteföreningarna. Den svenska skytterörelsen var under många år en statsunderstödd och med det senare bildade hemvärnet jämförbar företeelse. Skytterörelsen har sitt äldsta upphov i frivilliga skytte- och jägarsällskap samt målskjutningsföreningar som började framträda redan på 1820- och 1830-talen. Senare, vid mitten av det i Europa alltmer politiskt oroliga 1800-talet, lämnades statsunderstöd till de frivilliga skarpskytteföreningarna i Sverige.

Skarpskytterörelsens största medlemsomfattning uppnåddes i slutet av 1860-talet med ca 65.000 medlemmar i mer än 300 föreningar. Dessa föreningar ombildades sedermera till skytteföreningar. Anslutningen till skytterörelsen fick särskilt stor omfattning i samband med de två världskrigen under 1900-talet och 1940 fanns över 320.000 medlemmar i ca 2.200 föreningar. En av de allra första föreningarna i Sverige på detta område var Christianstads skyttesällskap som bildades redan 1831. En samlad organisation för Kristianstads län – nu benämnd Kristianstads skytteförbund - grundades 1903. Hässleholms skyttegille grundades 1878 och var en efterföljare till Västra Göinge skarpskytteförening som fanns 1861-1878.

Skjutbanan vid nya Arenaområdet och Videllska lyckan i Kristianstad anlades 1832
Kristianstads Skyttesällskap hade 1832 arrenderat en sex tunnland stor äng på Söder med möjlighet till en 300 alnar (drygt 175 m) lång skottlinje ”utåt sjön”. Den dåvarande avsevärt större Hammarsjöns vik mot Nosaby hade vid den tiden en vattenspegel som slutade nära entrén till det nyanlagda arenaområdet.

Denna första skjutbana kunde för tio år sedan ses i fantasin belägen mellan de två trädlinjerna strax öster om Arenans entréfasad. Vid banans ”början” som vette mot staden låg två byggnader, en större skjutpaviljong och en mindre byggnad med matsal och bostad för vaktmästaren. En särskild överenskommelse hade träffats med smedmästaren J. Molin om vaktmästaruppgifterna enligt ett fortfarande i sällskapets arkiv bevarat kontrakt:

Mot erhållande av fritt boningsrum för detta ändamål på Beckhofvet uppförde och Sällskapet tillhörande hus förbinder jag mig i egenskap af wachtmästare
1o att hafwa wård såwäl om husen som Inventarierna
2o att ej resa från staden utan att derom underrätta den person inom Directionen som har närmaste inseendet öfwer skjutbanan
3o att enligt särskilt contract biträda wid målskjutningar 4o att mot betalning prestera mat, kaffe eller Thé, då jag derom på förhand underrättas
Detta contract gäller från den 1 instundande october på ett års tid med tre månaders ömsesidig uppsägning Christianstad d. 26 juni 1832
J. Mollin
Smidesmästare

VERUM. I tidningen Arbetet infördes 1950-02-02 denna notis om att en ”påstruken” yngling blivit åtalad efter att han vid en danstillställning vid Verums Bygdegård närmat sig en ung dam på ett olämpligt sätt. Journalisten undslapp sig kommentaren att han ansåg tvåhundra kronors böter var ganska mycket för ”ett famntag”. Notisen hade denna lydelse:
På en festplats i Verum hade en något överförfriskad besökare gått fram till en ung dam och försökt lyfta på hennes kjol. Uppsåtet lyckades inte i beräknad omfattning. Mannen gick emellertid inte fri trots detta. I går stod han åtalad för fylleri och förargelseväckande beteende. Han förnekade därvid båda anklagelserna. Enligt vad han själv kunde minnas hade han endast gått fram till flickan samt slagit armarna om livet på henne och sagt »Hej lilla flicka». Hur det nu förhöll sig med den saken, så dömde V. Göinge häradsrätt den åtalade till 200 kr. i böter, vilket i och för sig förefaller rätt mycket för ett »famntag». Det var emellertid inte första gången mannen stod inför domstol för fylleriförseelse.

Sedan omkring 1940 firar man danskvällarna på festplatsen vid Bygdegården som byggdes omkring 1935.

Bygdegården och dansbanan i Brogården på 1970-talet.

Innan danstillställningarna i bygden flyttades till Bygdegården i Brogården dansade man på festplatsen Hagalund som drevs av tivoliägaren Herman Thulin från Dalsjö vid Bjärnum. Anläggningen kallades även Verums Tivoli och låg några hundra meter bortom den nuvarande fotbollsplanen Nillavallen. Ännu tidigare hade man i Verums socken från omkring 1910 en festplats som hette Björkelund. (Se notering i slutet!)

VERUM. Två av mina årskamrater som var födda i Verums socken 1943 förunnades inte att uppnå sin konfirmationsålder. En av dem var min allra sötaste grannflicka Lena Tuvesson (1943–1957). Hon hade i augusti 1957 fyllt 14 år och avled av sjukdomen leukemi i november samma år.

Den andre av mina årskamrater, som bodde i Hagnarp intill gränsen mot Hästveda socken, gick sina flesta skolår i Jägersborgs skola, men vid vissa tillfällen var han med i Verums skola. Han hette Ingvar Björklund och är pojken i mitten på bilden nedan mellan Göran Olsson och Ove Tuvesson.

Tre nu avlidna kamrater från pojkåren. Pojken till höger var Lenas lillebror. Från vänster: Göran Olsson (1942–2006) Ingvar Björklund (1943–1957) och Ove Tuvesson (1945–2008).

VERUM. Uppteckning: Klocka ägd av Ivar Persson i Norreskog, Verum sn. Klockan är tillverkad av Christian Andersson i Sjötorp. Dessa klockor är mycket vanliga i Verum och Visseltofta socknar. Klockan är signerad och bär tillverkningsåret 1849. Jöns Johansson i Verum var allmänt känd som fodralmakare. Priset för klocka med verk och fodral var 25 riksdaler.

Denna notis ingår i den omfattande folklivsdokumentation från Verums och Visseltofta socknar som utfördes av Alf Kahnberg åren 1938 och 1939. Materialet inlemmades i folklivsarkivet och är nu - drygt 80 år senare – en fantastisk källa att ösa ur.

Sommaren 1939 fanns i tidningarna denna notis om de stipendiater som fick uppdraget att göra uppteckningarna:

”Många stipendiater göra uppteckningar om folktradition”.
Folkminnesarkivets insamlingsverksamhet genom utsända stipendiater är denna sommar liksom tidigare inriktad på att samla bidrag till en helhetsbild av forna dagars kultur- och folkliv. Såväl den andliga som den materiella sidan beaktas. Undersökningarna, som beröra landskapen Skåne, Halland, Småland, Blekinge samt Öland, syfta sålunda dels till en uppteckning av all slags muntlig tradition, sägner, visor, seder och bruk i arbetet eller vid årets och livets högtider, trosföreställningar, folkmedicin etc., dels till en inventering av äldre byggnadsskick. Insamlingen av den muntliga folktraditionen är planerad som en komplettering av redan förefintligt material rörande de ämnen som inom de olika folkminnesinstitutionerna i landet äro föremål för bearbetning i och för publicering i den folkloristiska delen av Atlas för svensk folkkultur. (1939-06-23).

VERUM Jag har starka minnen av min mor Margits syskon - lillebror Gösta i Ekeröd och systrarna Hanna-Lisa och Svea i Bjärnum. Just i år nämnde jag på denna portal, bland andra personer, Ekerödsflickan Svea Jönsson, som var gift med fabrikören Börje Nilsson i Bjärnum. Detta eftersom hon tillhörde de Verumsfödda personer som skulle ha fyllt etthundra år under 2022. Svea föddes den 17 juni 1922 och avled den 29 mars 2008.

I sin ungdom var hon mycket intresserad av oljemålning och ägnade sig flitigt åt att kopiera målningar av Paul Cézanne och Paul Gauguin. Jag minns min beundran över hennes fina exemplar som fanns på olika platser i Bjärnumsvillan. Här nedan följer tre jämförelser där originalverket av Gauguin finns till vänster och Sveas kopia av målningen till höger.

edermera blev Sveas make Börje även flitigt verksam med att måla och teckna. Hans specialitet var att avbilda kända Bjärnumsbor. Ett av hans motiv var Skräddar-Magnus som ses här nedan. På den andra bilden, som är från torget utanför Olof-Nils Snabbköp, ses från vänster Silla-Göransson (Fedinand Göransson), Silla-Henning (Henning Jonsson), Rytters Axel (Axel Jonsson) och Aron Hultgren. Börjes porträttsamling finns att beskåda på Bjärnums museum. Birger I. Ohlsson (1932–2008) skriver i en krönika från 2008: När Börje avled (2005) blev hans porträttsamling till salu och med medel från Snapphanebygdens stiftelse inköptes de till museet. De är nu utställda där och kan beskådas.

VERUM. I en mantalsuppgift från Sölvesborgs stad antecknades den ogifte Ejlert Langwagen som ditkommen från Ystad 1823. Han inflyttade sedan till Verums socken 1829 och övertog en färgerirörelse som hade startats 1820 av Sven Hellström. Vid Langvagens ankomst från Jämshög i Blekinge medföljde pigan och sedermera hustrun Anna Strömberg. Drygt 50 år efter hans ankomst till Verums socken infördes denna dödsannons i Skånska Posten av sonen, sedermera garvaren i Ronneby, Albrecht Hilarius Langvagen (1836–1917).

 

Dödsannons 1880 med förnamnen ”Ejlord Hilarius”

 

Byggnaden som låg intill ”möllefallet” i Stavshult/Mölleröd hade uppkallats efter Hellströms hustru Greta. Denne Hellström kom sedermera att leva ett ”tämligen” kriminellt liv. I en efterlysning från 1833 beskrivs hur han då såg ut: Förre Färgaren Sven Hellström som är anklagad för stöld och förfalskningsbrott, lyckades rymma från Hörby Häradshäkte i Malmöhus län, när han skulle transporteras till rannsakningsorten. Han är 48 år gammal, född i Trelleborg, medelmåttigt växt, blekt ansikte, brunt något glest hår, blå ögon, dubbeltumme på ena handen. Han var klädd i blå klädessurtut, blå långbyxor, stövlar och svart hatt.

VERUM. Onsdagen den 2 juni 1962 infördes i tidningen Arbetet de två dödsfallsnotiser, som återges i texten här nedtill. Jag har för egen del många minnen av såväl Valfrid Kronvall, vilken var bosatt i Brogården, som Nils Bernhard Persson, vilken de sista åren bodde på Hackagården i Verums kyrkby. Bägge hade djupa släktrötter i Verums socken och dog med tre dagars mellanrum i maj 1965, och nu är det 130 år sedan Valfrid föddes.

F. kyrkväktaren VALFRID KRONVALL, Verum, har avlidit 73 år gammal. Den bortgångne var född i Brogården, Verum, och redan från barnsben fick han följa med fadern till hans arbete som kyrkväktare. Efter slutad skolgång arbetade han som snickare samt biträdde fadern tills han helt övertog kyrkväktartjänsten. Närmast sörjande är dottern Gudrun, gift med polerare Thore Magnusson, Bjärnum, Lilly, gift med lantbrukare Alvar Larsson Verum, sonen Filip, kyrkvaktare, Verum, dottern Elly, gift med busschaufför Thure Jönsson.

Valfrid var son till husaren Jöns Nilsson Kronvall och hustrun Anna Bengtsdotter. Jöns, som i yngre år hade varit husar för Brogårdens rusthåll, blev senare kyrkvaktmästare. Dennes far Nils Olsson Rundberg hade även varit husar och var en av ”Spera-syskonen”. Valfrids mor Anna var dotter till torparen Bengt Olsson, som i bygden kallades Kru-Bengten. Namnet som sig av att hans far Ola Haraldsson drivit ”Verums krog”. Denne, som alltså var Kru-Bengt far, hade före flytten till Verum varit betjänt på Tommarps kungsgård åt generalen Cederström. Ola dog av drunkning i Verumsån i december 1822 (blott 43 år gammal). Han hade drivit krog (därav beteckningen Kru) vid Sågbacken i Verums by. Gatuhuset intill nuvarande ”Björveruds” kallades Verums Krog och grinden vid vägkorsningen mot Osby kallades ”Kru-ledet”. Ett hus på sågbacken beboddes sedermera av Olas svärson husaren Anders Carolo, som var gift med Olas äldsta dotter Anna.

VERUM. Som urbota supporter av min födelsetrakt har jag sagt att det har gått att ta Mats ur Verum, men: ”det går aldrig att ta Verum ur Mats”. Min kärlek till bygden där de många ”hyddorna” byggdes och alla ”hyssen” gjordes förstärks vid läsningen av boken ”Luffarschack” som Erling Paulsson författat. Boken presenterades av Bertil Nilsson (alias OBON) på denna portal den 20 juli i år.

Erling Paulsson på mc i unga år

Vid läsningen tränger sig minnen fram om klasskamrater och ungdomsvänner som i boken kallas Agnes Paulander, Vivianne Einarsdotter och Gösta Fagerdäld. Jag minns såklart personer som lantbrukaren Ernie Tolktjärn, lokalreportern Martin Ek, fru Ester Flodlöv samt vaktmästarna Fingal Silverhage och Helmer Stenlösa. Minns också fjärdingsmännen Erno Bitåker och Sture Söder, vilka sedermera omtitulerades till polismän. Dem hade jag lyckligtvis bara kontakt med i fråga om intyg för att ta körkort 1962. Men, vid närmare eftertanke minns jag när min moped fick visas upp hemma hos Bitåker efter att den fått anmärkning vid statspolisens vägkontroll.

Om bryggaren Troed Halvardsson från Bergsbo som lastar in nya backar med öl och läsk skriver Erling: Han sägs ha svenskt rekord, om inte snudd på världsrekord, i att hålla en ansenlig mängd flaskor mellan sina fingrar. Rekordantalet flaskor varierar beroende på vem man frågar, men någon säger att hans båda händer kan ta fler flaskor än vad som finns i en back.

Utsikt 1957 mot Björveruds ”mitt i byn”, som var angöringsplats för omnibussar och en populär träffpunkt för ungdomarna. Den lilla vita byggnaden är ”fryshuset”. På backen bortom bron över Möllebäcken ses det dåvarande ålderdomshemmet.
Gården i backen mot Osby - där vi vintertid åkte sparkstöttingar mellan glest kommande bilar - beboddes då Axel Håkansson. I förgrunden ses karaktären Dan-Petter Henriksson, som i romanen fiskar upp mordoffret Berit Glittertinds cykel ur ån.

VERUM. Kyrkoherden J. K. Thordarsson (1866–1938) hade på grund av sjuklighet och alkoholberoende alltsedan 1916 varit suspenderad eller tjänstledig i omgångar. Hösten 1929 hade en 24-årig obefordrad prästman förordnats som pastorsadjunkt i Visseltofta och Verums pastorat. Det var Helge Simonsson, vilken var född på Öland och efter teologiska studier i Lund blev prästvigd där 1928. Efter en kort tid i engelska sjömanskyrkor och som fängelsepastor i Härnösand kom han till pastoratet i oktober 1929.

Helge Johannes Simonsson (1905–1991)

Tiden där blev kort och intensiv. Han tvingades ta tjänstledighet efter att ha blandat sig in i ett fattigvårdsärende i Verums kommun. I januari 1930 skrev Arbetet: Pastor Helge Simonsson, som under några månader varit anställd som adjunkt inom såväl denna som annex-församlingen och som nyss omnämnts i denna tidnings spalter i samband med den skandalösa stämman i Verum, har begärt och beviljats en tids tjänstledighet. Pastor S är en personlighet, som åtminstone bland pastoratets reflekterande medborgare, blivit erkänd och uppskattad. Ej minst skola sjuka och fattiga minnas honom som »den gode herden».

VERUM. Första veckan i januari 1952 - för drygt 70 år sedan - arrangerades en dödsboauktion i Verums kyrkby efter arbetaren Karl Hasselberg (1866–1951). Han hade bott i ett högt beläget torp som folket i bygden kallade Himmelriket.

Auktionen, som leddes av Ragnar Larsson (1888–1956) i bygden känd som ”Bygges Ragnar”, var flitigt besökt trots den kalla årstiden. En av de närvarande var konstnären, tecknaren och spaltskribenten i tidningen Arbetet Ludvig Johnson (1901–1996). Denne hade omkring 1950 skaffat sig en fritidsbostad intill bron över Helgeån vid Hörlinge i Verums socken och var även skriven i församlingen några år på 1960-talet. Här nedan ses bilder av de två huvudagerande vid auktionen. Skribenten Ludvig Johnson, alias Ludville (till vänster) och auktionsförrättaren Ragnar Larsson från Brogården i Verum (till höger).

Ludvig Johnson, alias Ludville Ragnar Larsson från Brogården

 

Signaturen Ludvilles rapport som publicerades i tidningen Arbetet den 13 januari 1952 under rubriken ”På auktion i Himmelriket” hade denna fina inledning: Det kommer folk längs byavägarna. Det trampas högt i den första vintersnön och de gående tittar avundsjukt på dem som är åkande med cykel eller kommer i bil. Man är i färd med att samlas till auktion. Arbetaren Karl Hasselberg har fylkats till sina fäder och nu skall hans efterlämnade lösbo jämte bostad, lägenheten 3 i Verum klubbas bort. Möbler, glas, porslin och annat, måhända samlat och hopskrapat under ett långt liv, skall på ett par timmar skingras. När allt blivit sålt skall till sist en ny ägare ta hand om nycklarna till Himmelrikets dörrar. Ja, så vackert namn bär Hasselbergs lilla enkla stuga, inte därför den ligger högt uppklättrad på en kulle i byn. Nej, för länge sen hade en tidigare ägare haft huset målat i en himmelsblå färg och från den tiden härleddes namnet.

Det finns en annan version av hur torpet fått sitt namn. Denna förklaring - eller ”skröna” - går ut på att socknens kyrkoherde Thordarson någon tid efter hustrun Thildas död skulle ha avlagt ett hembesök med syfte att ge tröst åt den efterlevande maken. På kyrkoherdens fråga om hur det kändes att leva alldeles ensam i den lilla torpstugan svarade Karl Hasselberg: Det är rena himmelriket här nu!

VERUM. Emanuel Kristensson (1882–1976) bodde i ett torp nära gränsen mellan byarna Brogården och Tågarp. Det låg intill vägen mot Farstorp. Målarmästaren blev under sin livstid känd under namnet Emanuel Rosén.

Såhär ter sig Emanuel Roséns bostadshus och måleriverkstad nuförtiden.

Hans farbröder och syskon var mestadels bekanta i socknen som Hejepågarna. Hans två bröder Heje-Viktor och Heje-Josef bodde bägge i byn Tågarp.

Emanuel gick i lära hos den rutinerade målarmästaren Nils Jönsson (1852–1913) i Hästveda och omkring år 1900 antog han efternamnet Rosén. Han gifte sig 1906 med Klara Olivia Nilsdotter (1883–1963), som var född i Göteryd i Småland. Hennes far var hornarbetaren Nils Peter Johannesson.

Emanuel Rosén var, som jag minns det från min uppväxt, en flitigt anlitad dekorationsmålare som utsmyckade kistor, skåp och möbler av olika slag.

VERUM. I min barndom på 1950-talet var servicenivån mycket hög för alla som bodde i Verumstrakten. Det gällde inte bara i ”Verums centrum” där tre butiker låg i rad. Även de mera avlägsna byarna nåddes av vissa varor. Det var ett ständigt cirkulerande av olika ”skjutsar”. Det som skjutsades omkring på vägarna med bil var dels skolelever, dels vissa speciella varugrupper såsom sill, köttvaror och svagdricka. Dessutom avhämtades tidigt på morgnarna böndernas mjölkkannor till mejerierna i Vittsjö och Hästveda. De stod på de ”mjölkabord” som kantade huvudvägarna. Uppåt i Sverige kallade man dem för ”mjölkpallar”. Skolskjutsarna sköttes på den tiden av droskägaren Malte Andersson. Han hade 1947 kommit från Vittsjö, där har arbetat som chaufför och bilskollärare. Han hade tidigare kört mejeriets mjölkskjutsar.

Droskägaren Malte Andersson (1908–1974)

Mjölkbil med kannekastare någonstans i Sverige

Malte startade då sin legendariska droskrörelse i Verums socken och bodde efter 1948 med sin familj i gamla skolan intill Verums kyrka. Tidigare hade skoleleverna åkt med Nils Persson (1881–1966), som alla kallade ”Per-Augas Nisse” och med Gösta Nilsson (1913–1986), som fick heta ”Bil-Gösta”.

Oskar Olsson, som alla kallade Silla-Oskar, skötte kringföringshandel med färsk fisk i Verums socken fram till dess att Edvin Fischer sedermera på 1950-talet drev liknande verksamhet. De första åren som Oskar var sillakrämare i socknen fick han sköta affärerna genom att fara omkring till gårdarna med häst och vagn. Därefter färdades han med en ”fyrkantig” bil av förkrigsmodell med registreringsnummer L3210. På senare år övergick Edvin Fischer från fiskhandel till att sälja frukt och grönsaker, oftast på torgdagarna i Älmhult.

VERUM. Skolläraren i Vittsjö August Nilsson Wennerberg, som var född 1858 i Hästberga, Verums socken, avflyttade hastigt från Vittsjö 1887. Senare under samma år - den 22 augusti - blev hustrun Anna Andersson och dottern Agda Elisabeth noterade som utflyttade till Amerika tillsammans med August, men deras utresa skedde först 1888.

August Wennerberg på ett suddigt skolfoto från folkskolan i Vittsjö.

Äldsta dottern Agda Wennerberg (1886–1961) bodde sedermera i Center City och modern Anna bodde efter faderns död hos dottern till sin död 1951. I juli 1887 hade Olof Kulldorff (1862–1942) antecknats som inflyttad till Vittsjö socken och hans legendariska lärargärning där varade livet ut. I hans dödsruna står: Han var född i Visseltofta, avlade folkskollärarexamen i Växjö och var lärare i Vittsjö från 1887 till uppnådd pensionsålder. Olof Kulldorff var sedan 1893 gift med Anna Anderssons syster Karolina Andersson och blev således svåger med den till Amerika utvandrade verumsfödde skolläraren August Wennerberg.

Skälet till att Wennerberg hastigt lämnade Vittsjö står att finna i den tidens nyhetsorgan på ömse sidor Atlanten.

VERUM. Här på kyrkbacken i Verum låg fram till sommaren 1899 en stor samlad gård, som ses till höger i denna bild. Hemmanet hade sedan mitten av 1880-talet ägts av Anton Håkansson (1862–1945). Han var son till Håkan Nilsson och Christina Collin och hade övertagit gården efter föräldrarna. Anton blev änkeman juldagen 1891 och ingick nytt äktenskap med Gunilla Svensdotter (1866–1936) från Gundrastorp i december följande år. Första hustrun Ingrid Jönsdotter kom från Magnarpstorp (Skottet) och dog blott 30 år gammal.

Då branden inträffade 1899 hade familjen sex barn, varav Clary och Axel var födda i första äktenskapet och Ivar, Thure, Anna och Ruth i andra äktenskapet.

Händelsen den 18 juli 1899 fick en dramatisk skildring i den tidens nyhetsorgan. Skånska Dagbladet skrev den 20 juli: Ett häftigt åskväder rasade i Verum den 18 dennes. Blixten slog ned hos hemmansegaren Anton Håkansson i Verum och antände ladugården samt boningshuset, hvilka nedbrunno till grunden. Tillskyndande personer lyckades med yttersta ansträngning rädda en del möbler och husgerådssaker samt en närstående uthuslänga. Hela den nyinbergade höskörden jämte en del spanmål och inventarier blefvo lågornas rof. En ko, en kalf och en hund blefvo äfven innebrända. Blixten tycks ha genomträngt hela ladugården på längden samt in i boningslängans ena gafvel och samtidigt antändt öfver allt, ty nästan ögonblickligen efter åskslaget var det hela förvandladt till ett förfärligt eldhaf.

VERUM. När de skånska tidningarna i slutet av 1800-talet fick framstötar från läsarna i våra trakter inleddes redogörelserna ibland med ”Från V-m skrifves:”. Om man söker sådana inslag där initiativet härstammar från min gamla hemsocken Verum hittar man ett par artiklar i Kristianstadstidningarna från åren kring 1897, dvs för 125 år sedan. Dessa handlar om den företeelse som på den tiden hade fått beteckningen ”Baggböleri”. Namnet uppkom vid mitten av 1800-talet som en beteckning olovlig avverkning av kronoskog, vilket ägarna av Baggböle sågverk i Västerbotten anklagades för. Men senare stod ordet ”Baggböleri” för andra former av tvivelaktig verksamhet inom skogsnäringen, särskilt anklagelser om skogsskövling.

Några dagar före julen 1898 hade Kristianstadsbladet denna notis: Baggböleri kan man med skäl kalla den skogssköfling, som till varje jul äger rum inom Göingebygdens nordligare församlingar, till följd af den mängd julgranar, som vid denna tid nedhuggas. Vid därvarande järnvägsstationer kan man nämligen dagligen få se tusentals sådana, skrifves hit.

Julgransförsäljning 1922

Även ett annat slags skogsbruk i Göinge blev föremål för kritiska inlägg i tidningarna. Kristianstads Läns Tidning hade den 24 mars 1897 en artikel om den stora skogsavverkningen med upprinnelse i en framställning av någon från Verumstrakten. Textens inledning var: Från Werum skrifves till oss: Skogssköflingen pågår här ohejdadt. Vattensågar och ångsågar äro jämt i verksamhet. Det ena skogshemmanet efter det andra inköpes af sågverksägare, som genast sätta yxan till roten och hugga bort allt; den större skogen till timmer och bräder, den mindre till ved, som sedan afyttras.

VERUM. Inom släktforskningen kan de mest förvånande sammanhang uppdagas – inte minst nu sedan den moderna DNA-tekniken introducerats. I efterlysningssidorna på Rötters anbytarforum hade en person från Australien lagt in en fråga med denna lydelse: Help locating Swedish emigrant to Australia with family name of Angelo.

Den person som efterfrågades skulle ha emigrerat från Norge till Australien år 1871. Han hade ett par år efter ankomsten dit under det antagna namnet Edward Angelo gift sig i Brisbane i Queensland med svenskan Caroline Charlotta Kjellberg som var född i Alingsås. Brudgummens föräldrar uppgavs vara ”Music Instructor in the Swedish Army” Mons Trulson Angelo (1797–1847) och Sara Mari Nilson (1798–1869). Efter en del sökningar i kyrkoarkiven upptäcktes att ”Måns Trulsson med hustru Sara” hade varit bosatta i Verums socken på 1830-talet och att de där fått sonen Truls.

I denna födelsenotis (Verums födelsebok 1824–1863) den 3 mars med dop den 9 mars 1834 står att föräldrar till sonen Truls var Torparen Måns Trulsson under Skeinge och 36-åriga hustrun Sara Nilsdr. Fadern var född i Stoby och hustrun var född i Göteryd och de bodde vid sonens födelse på torpet Mörkhult i Tågarp.

VERUM. Hösten 1921 fick makarna Hilding Nilsson och Ruth anställning av Verums folkskolestyrelse, Ruth som småskollärare och Hilding som folkskollärare. Ruths far Edvard Hasselgren var folkskollärare i Brågarp vid Malmö. Småskolläraren Ruth Hasselgren-Nilsson blev sedermera känd i kretsar bortom Verums horisont.

Hilding Nilsson avled den 13 april 1933 blott 34 år gammal och begravdes på kyrkogården den 19 april. (Av inflammation i bukspottskörteln.) Eftersom maken dog när de bodde där och bägge sönerna också föddes där fick församlingen en särskild plats i Ruths liv. Men hon tillbringade sina återstående 60 levnadsår på annat håll.

VERUM. Sedan den 31 december 2021 har det i Göinge och våra trakter runt Vittsjö endast funnits snö i sex dagar under februari månad, nämligen den 2–5/2 och den 19–20/2. Därefter har snön ”lyst med sin frånvaro” och våren bryter nu fram i allt snabbare tempo. Annat var det 1903! Den 19 april hade en snöstorm i Danmark totalt begravt Själland i snö och den 20 april skrev Svenska Dagbladet under rubriken Svåra trafikrubbningar i Skåne: Häftig snöstorm utbröt vid 7-tiden i morse. Telefonledningarna från Malmö och Hälsingborg äro obrukbara. Tidningen fortsätter med uppgiften att flera skånska tåg fastnat i snödrivorna.

Bild ur Thore Brogårdhs bok ”Längs en gammal riksgräns” (1960)

Just dagen efter stormen, måndagen den 20 april, arrangerades ett stort slädparti i Verum, vilket rapporterades i tidningarna. Under rubriken ”Påpassliga ungdomar” skrev Höganäs tidning: Ett slädparti, räknande 8 skjutsar, gick i måndags af stapeln i Maglaröd, Verums socken. Till och med de svenskamerikanska tidningarna rapporterade händelsen: Slädparti d. 20 apr. är väl sällsynt i Skåne. Ett sådant, med 8 skjutsar och mycket fästande, har gått af stapeln i år från Maglaröd, Verum, till Ekeröd.

VERUM Tre gånger, med långa mellanrum, har händelser i byn Tulatorp blivit föremål för uppmärksamhet i tidningar på riksplanet. En sådan händelse var knuten till ett tragiskt självmord orsakat av obesvarad kärlek. En 27-årig ung man sköt sig i tinningen med två skott. De två andra händelserna har inträffat på 2000-talet. I maj 2000 hittades en övergiven flyktbil efter ett stort rån där en posttransportbil sprängdes och tömdes. Slutligen blev pressbevakningen av Tulatorp större än någonsin när den stora skogsbranden rasade i trakten våren 2019.

I Verums församlingsbok har prästen i december 1906 infört denna notering: Begick sjelfmord genom att skjuta sig i tinningen med revolver. Några ovanligt sorgliga notiser kunde man senare läsa i tidningarna om denne olycklige unge man under rubriken ”Kärlekssorg”.

Bror Adolf Svensson var född i Torrarp i N. Åkarps socken den 21 maj 1880. Fadern husaren Sven Rask, som var 12 år äldre än hustrun, dog innan Bror Adolf hunnit bli ett år gammal. Två syskon reste till Amerika på 1890-talet och Adolfs ende i Sverige kvarvarande bror dog 1905.

Den avlidne 27-åringen hade bevistat Önnestads folkhögskola läsåret 1897–1898 och var därefter dräng på Nygård i Skepparslöv till 1902. Han återkom därefter till sin födelseförsamling och ägnade sig åt handel.

VERUM. Under hela min barndom och uppväxt som handlarepåg i Brogården intill ”Storebro” över Vieån var jag bekant med en ensamstående äldre man som omväxlande kallades ”Posta-Karlen” eller ”Mejeristen”. Hans namn var Karl Edvard Nilsson och han ansågs tämligen originell.

Karl hade blivit änkeman 1919 efter bara ett års äktenskap och bodde därefter ensam i ett par rum sin stora praktvilla som låg där Vittsjö ”storkommun” sedan uppförde ett pensionärshem med tre lägenheter på 1960-talet. Karls hus ses här dels en vacker vinterdag på 1950-talet, dels under pågående rivning omkring 1960.

Även i Karls egen bakgrund fanns en tragedi med tidigt dödsfall 1885. Vid sex års ålder blev han faderlös tillsammans med sin då blott tre år gamla syster Ida. Fadern var lanthandlaren och sparbankssekreteraren Nils Persson (1856–1885). Denne, som var son till nämndemannen i Brogården Per Svensson (1819–1887), hade en äldre bror med namnet Jöns Persson (1847–1902). Dennes äldste son – som alltså var kusin med Karl Edvard Nilsson (1878–1959) – hette Per Viktor Jönsson (1877–1961). Även kusinen Per Viktor drabbades av ett tidigt dödsfall. När hans mor Hanna dog i januari 1883 var Per Viktor fem år gammal och systern Elsa fyra år.

VERUM. I oktober 1951 infördes i tidningen Arbetet notisen: Folkskolläraren Oscar Åhed, Luhr, Farstorp, 50 år och samma månad året 1971 hade Dagens Nyheter notisen: Folkskollärare Oscar Åhed, Hässleholm 70 år. Oskar Andersson Åhed var folkskollärare i Farstorps socken i alla år fram till pensioneringen1966 och han avled 1982. Åhed var även en flitig amatörmålare. Oscar Sigfrid Andersson föddes den 16 oktober 1901 i Magnarp, Verums socken och hans föräldrar var lantbrukaren Johannes Andersson f.1866 och Matilda Olsson f.1864. Under 1940-talet antog Oscar familjenamnet Åhed. Han var sedan 1926 gift med Sonja Samuelsson, som var dotter till skolläraren Gideon Samuelsson i Tågarps skola, Farstorps socken.

Oscar Andersson Åhed (1901–1982), lärare i Farstorps socken.

Att barnen ”helst” skulle bli lärare avspeglas av allt att döma i de två dödsfall i unga år som drabbat två kvinnor i tidigare led inom släkten. Oscars mor Matilda (född i Verums socken 1864 av ladufogden Jöns Olsson och hustrun Hanna Trulsdotter i Björkeberga) blev 1887 änka efter läraren i Verums socken Nils Johan Arvidsson från Algutsboda vilken dog 33 år gammal 1887 efter drygt ett års äktenskap. Oscars far Johannes Andersson var född i Stehag 1866 och kom till Verums socken 1893. Han gifte sig med Matilda året därefter. Matildas mor Hanna Trulsdotter hade i sitt första gifte sedan 1849 varit gift med skolläraren Jonas Hultsten i Fjärlöv, Gumlösa socken. Denne avled blott 32 år gammal i Osby 1855 och deras tre barn August, Johan och Nils Hultsten blev faderlösa.

T. v. karta från Lars Widdings bok ”Spefågeln” av illustratören Magnus Gerne. T. h. Vieån och kyrkan uppströms Storebro.

Gerda Ahlberg föddes 1886 i stationssamhället Hässleholm som dotter till urmakaren Nils Bengtsson Ahlberg och hans hustru Anna Magdalena Richter. Gerda emigrerade till USA 1928 och gifte sig där med Svante Risberg 1931. Gerda var flitig skribent i de svenskamerikanska tidningarna och efter hennes död 1968 skrev tidningen Vestkusten:
Mrs. Risberg var född i Hässleholm i Skåne och kom till Chicago 1928. Där träffade hon sin blivande man, Svante Risberg, också han skåning, från Sösdala. Båda for till San Francisco 1931 och gifte sig här samma år. Makarna har inga barn. Gerda Risberg var f.d. ordförande i Skånska Gillet, och medlem av Svenska Hjälpföreningen. Hon hade tidigare tillhört också Svenska Damsällskapet och Utile Dulciklubben. Både hon och Svante Risberg var i en följd av år delegater till Patriotiska Förbundet. Närmast sörjande är, förutom maken Svante, en syster i San Francisco, Theresa Thylin och en syster i Sverige fru Elin Ljunggren.

VERUM. Idag vill jag hylla ett tjugotal personer födda i Verums socken 1922 och som i år skulle fylla 100 år. Jag har valt ut de åtta som bodde i sin födelsesocken då de avled samt ett dussintal personer som senare under livet skulle bära andra efternamn är de namn som de hade i sina födelsenotiser 1922.

Dessa personer som föddes i Verum 1922 var vid sin död folkbokförda i sin födelsesocken:

Maj Hanna Birgit Jönsson, död späd i Maglaröd 1922
Arne Ragnar Larsson, död späd i Brogården 1922
Maria Lundqvist, död späd i Skeinge 1922
Ebba Gunborg Nilsson, död i Brogården som 6-årig flicka 1928
Alvar Holmberg, död i Brogården, 67 år 1989
Gunnar Bengtsson, död i Magnarp, 78 år 2000
Anna Alfrida Alfredsson f Johannesson, död i Björkeberga, 80 år 2003
Inga-Lisa Andersson f Olsson, död i Brogården, 92 år 2015

   Tre klipp ur skolfoto från Verums skola 1932

Inga-Lisa Olsson/Andersson (1922–2015) Alvar Holmberg (1922–1989) Gunnar Bengtsson (1922–2000)

VERUM. Hösten 1866 föddes i Brogården pojken Carl Anton. Vid dopet i Verum var lanthandlaren Nils Lunds hustru Hanna gudmor. Dopvittnen (faddrar) var moderns bror Nils Troedsson från Vankiva och lanthandlaren Nils Lund. Barnets föräldrar var det då nyinflyttade handlareparet i Brogården fästekvinnan Gunilla Troedsdotter och förre artilleristen Johannes Nilsson Berggren. Ett år efter sonens dop ingicks äktenskapet och fram till 1875 begåvades makarna med ytterligare fyra barn, tre döttrar och en son - alla födda i Verums socken. Gunilla var född i Finja 1841 och Johannes i Hörja 1838.

På denna plats i Brogården där Vittsjö kommun byggde pensionärsbostäder på 1960-talet låg Johannes Berggrens handelsbod. Bron över Vieån skymtar i bildens högerkant.

Vid den tid då Berggren tog över handelsboden vid åkanten hade det uppstått en viss överetablering i kyrkbyns omgivningar. Kring bron fanns omkring 1869 inte mindre än fyra handelsbodar med likartat sortiment. På Brogårdensidan låg Johannes Berggrens och Nils Lunds handelsbodar. Nils Lund hade kommit dit 1865 och emigrerade till Amerika 1869. Lunds rörelse övertogs av västgötaknallen J. A. Pettersson 1870. Nils Lund (1833–1907) drev sedan en skrädderiverkstad i Brooklyn, New York. Berggrens handelsbod utplånades i en brand 1878.

I december 2014 berättade Anders Svensson här på ViBj.nu om det rika musikliv som präglat municipalsamhället och möbelfabriksorten Bjärnum. När han kommer till den fina manskörens långa historia nämner han att … den som har varit med längst i kören är Gösta ”på Haga” Nilsson som var med i 70 år innan han lämnade detta jordeliv för ett par år sedan.

Som en oförtröttlig förespråkare för Verumsbornas överlägsenhet i olika avseenden vill jag här lite retfullt betona att några personer som härstammar från Verums socken haft stor betydelse i sammanhanget, bland dem anförvanter till Gösta Nilsson (1926–2012).

Gösta Nilsson ”på Haga”. T. v. bild i Norra Skåne 2003. T. h. bild i boken ”Från slöjd och hantverk till möbelfabriker”.

Gösta Nilssons far Axel och farfar Alfred hade börjat i NTO-logens blåsorkester i Verum 1910. Musikinstrumenten övertogs sedan av Frälsningsarmén i Bjärnum. Dit flyttade också ett par av de mest musikaliska medlemmarna, bland dem Axel Nilsson (1894–1956) och Alfred Nilsson (1868–1957) från Magnarps by. Axel Nilsson var född i Söndrum där fadern Alfred och ett par av hans släktingar från Verum då arbetade i stenhuggeriet.

VERUM. Den 16 november 2021 avled Göte Thuvesson från Stavshult i Verums socken i en ålder av 91 år. Han hade varit ordförande i Verums GoIF 1960–1967 och under många år drev han trädgårdsmöbeltillverkning i sin fabrik i Stavshult. Han tillhörde fjärde generationen i den Tuvessonska snickaresläkten som härstammar från Tufve Eskilsson (1835–1928) i Tågarp.

I boken ”Från slöjd och hantverk” om möbelfabriker i Göinge där släkten omtalas finner man denna inledande reflektion: Vilken av socknarna Norra Åkarp eller Verum, som haft flest tillverkare av göingemöbler är väl svårt att avgöra. Säkert är dock, att från Verum har otaliga lass därav under slutet av förra århundradet, med hästar och oxar som dragare, sökt sig ner över Skåne till marknader.

Om släkten sägs: ”Thuvesönerna” i Verum är ett exempel på hur smidig anpassning ger resultat. Där kan man också läsa: Göte Thuvesson – son till Olof Thuvesson – är född 1930 och representerar fjärde generationen yrkesmän i släkten, men har valt att arbeta med hårdare material än trä. Han har en tekniskt välförsedd fabrik för böjda stålrörsdetaljer och kompletterar de trädetaljer fadern gör till färdiga trädgårdsmöbler. Två av Janne Thuvessons söner drev snickerier i socknen, Ture i Brogården och Olof i Stavshult. Tures son Hasse Tuvesson, även han tillhörande fjärde generationen, flyttade på 1950-talet till Göteryd där han drev snickeriverksamhet och en leksaksfabrik med Brio i Osby som avnämare.

Turlistan från 1925 och omnibusägaren Nils Gottfrid Jönsson (1890–1983)

Längst upp i Verums socken nordliga del ligger ett område som bygdens folk kallar Norraskog. Denna del av socknen blev för ett par hundra år sedan utskiftad så att två områden tillfördes byarna Horsaskog och Bolberöd. Återstående del tillhör i juridiskt hänseende Verums kyrkby.

Ett hemman inropades den 16 juli 1906 för fem kronor av en person vid namn Nils Nilsson. Detta hemman har kallats Norup och tillhör Horsaskogs by. Denne kallades av ortens folk för ”Nye Jägaren” eller ”Jägarenissen” eftersom hans far Nils Jönsson kallades för ”Jägaren”. Att hemmanet bara kostade 5 kronor berodde på att förre ägaren tagit ett kanaliseringslån vilket köparen skulle överta och amortera 190 kronor årligen under 28 år. Det låga priset gjorde att några tidningar tyckte försäljningen var värd rubriken ”Ett hemman för 5 kronor”. Detta hemman ägdes sedermera av den företagsamme Nils Gottfrid Jönsson. Mer om honom senare här.

VERUM. Den 24 november 2021 avled Rut Madebrink i Lidingö vid 98 års ålder. Hon hade varit rektor på Manillaskolan i Stockholm och genom sin morfar Ola Svensson Sommarin hade hon rötter i Verum.

I en levnadsteckning om sin morfar Ola Svensson Zommarin som var född 1864 skriver hon: Gården Sjötorpet skulle ha blivit Olas hem eftersom han var den ende sonen, men hans dövhet medförde att hans syster fick överta gården. Det arv han då fick använde han som bidrag till ”Tidning för Diöfstumma”.

Genom att Olas syster Else och hennes efterkommande bodde kvar på, och fortfarande äger, gården i Sjötorpet kunde Ola och Hilda Zommarins barn genom åren fara dit för att träffas och umgås med släkten. Rut Madebrink skriver: Olas syster tog emot hans barn med värme. Mor kom mycket väl ihåg några sommarbesök (på Sjötorpet i Verum) under ungdomsåren. Nils och Else fick sönerna Svante, August, Olof, Axel och Bengt. Den äldste sonen Svante övertog gården efter faderns död 1909. Gården i Sjötorpet ägdes när Rut Madebrink på 1950-talet tillbringade sina unga år i socknen av Ola Svensson Zommarins systers sonson Sven Nilsson, även kallad Sjötorpa-Sven.

VERUM

Självporträtt av Carl Gustaf Pilo (1711–1793). Portrætsamlingen, Frederiksborg slott.

Hovmålaren Carl Gustaf Pilos sonson, kommissionslantmätaren Haqvin Andreas Pilo, föddes i Sjösås socken i Kronobergs län år 1770 och skrevs in vid Lunds universitetet 1788. År 1791 började han som lantmäterielev och blev examinerad 1792 - året före den berömde farfaderns död. Han blev kommissionslantmätare 1795 och bosatte sig i Simrishamn. Sedan 1793 var han gift med Susanna Catharina Borg. Hustrun dog julafton 1796 i sviterna efter förlossningen av den första dottern Laurentia Catharina. I sitt andra äktenskap blev H. A. Pilo, gift med klockaredottern i Gladsax Petronella Ulrica Leth.

Familjen Pilo flyttar till Verums socken 1823
I april 1923 flyttade familjen till byn Slätthultatorp i Verum socken från "Hvitaby" på Österlen. Byn de kom till kallas numera Jägersborg och ligger inte långt från Skeinge säteri. Vid inflyttningen medföljde sju barn, varav fem var flickor, och därtill även en inneboende 20-årig "studiosus" vid namn Rutger Jonas Plantin. Denne prästson från Norra Rörum var informator åt Pilos barn.

VERUM. Den konservativa Hessleholms Tidning startades i Hässleholm under januari månad 1889. Tidningens redaktör och utgivare var bokhandlaren August Hånell. Vid grundandet betecknades tidningen som ”Nyhets- och Annonsblad för Hessleholm med omnejd”.

Den tidens nyhetsorgan hade inga betänkligheter att publicera uppgifter om vilka inkomster som medborgarna blev beskattade för. Året 1901 kan man i Hessleholms Tidning få vet vilka inkomster som var de högsta inom Verums socken. Längst ner på listan som toppas av en greve, två folkskollärare och en storbonde hittar man en tidigare kringvandrande knalle från sjuhäradsbygden i Västergötland som slagit sig ner i socknen.

Johan August Petersson (1841–1911), som var min farfars far, hade i 30-årsåldern vågat sig på att starta ”fast handel” i sitt tidigare kringföringsdistrikt. Han blev bosatt i Brogården omkring 1870 och hade förut varit försäljare av tyger från ”knalleland” inom ett eget handelsområde i norra Göinge. I december 1870 hade han ingått äktenskap med bonddottern Bengta Tufvesdotter (1849–1928) från Magnarp.

VERUM. Den 1 oktober 1799 ingick kaptenen vid Kronobergs regemente Woldemar Wilhelm Wrangel von Brehmer från Skeinge i Verums socken äktenskap med sin kusin friherrinnan Wilhelmina Beck-Friis. Eftersom bruden var född på Bosjökloster ägde bröllopet rum där. Hennes far Corfitz Beck-Friis och brudgummens mor Barbara Wittrup Beck-Friis var syskon.

Wilhelmina hade då hunnit bli 24 år gammal och sägs ha varit livligt omsvärmad inom den krets av skånska ädlingar där hon rörde sig som ung. Friherrinnan Wilhelmina Wrangel von Brehmer som blev änka 1829 hade inköpt en fastighet vid Ramlösa i Helsingborgs utkanter där hon bodde på äldre dagar. Efter hennes död där våren 1859 skrev en tidning: Friherrinnan Wrangel von Brehmer, i sin ungdom en af Swerges skönaste fruntimmer, har wid 84 års ålder nyligen aflidit i Skåne och testamenterat 16,1665 rdr åt riddarhuset till stipendier. Tidningen Folket Röst hade dessutom i sin notis om dödsfallet sagt att friherrinnan i sin ungdom tillika var Sveriges ”mest fördomsfria fruntimmer”. Man undrar vad hon haft för sig?

Miniatyr av Johan Erik Bolinder (1768–1808) Nationalmuseum

Ur Öresundsposten den 27 april 1859 Nationalmuseum

Friherrinnan födde sitt första barn på Skeinge gård klockan åtta om aftonen den 26 november år 1800. Den nyfödde sonen fick ”för swaghet skull genast nöddop af Provincial Doctoren Carl Saur”. Barnets namn var: Corfits Wilhelm. I dopnotisen skrev prästen: Detta barnet dog af okänd sjukdom Kl: 10. om aftonen samma dag som det war födt, allenast 2 timmar gammalt.

VERUM. En för nutida Verumsbor tämligen bortglömd person var flitigt aktiv som vykortsfotograf runt om i Skåne under några år i början av 1910-talet. Hans namn var Magnus Mads Adolf Roth (1879–1960) och han gjorde åtminstone ett halvt dussin ”nedslag” i Verum med lyckat resultat.

Dessa vykort med ”Motiv från Verum” är utförda av honom. I några fall var min farfar lanthandlaren Viktor S. Pettersson hans förläggare. På nedre mittbilden har A. Roth fångat handlarens hus som sedermera blev mitt eget föräldrahem. Lanthandlaren själv och hans äldste son står vid brofästet.

Adolf Roths far hette Søren Andersen Roed och var född i Slagelse i Danmark. Denne kom till trakten av Hässleholm på 1870-talet och blev 1874 gift med Olofina Dalqvist från Finja. Adolf Roth var makarnas äldsta barn och blev tidigt upplärd i faderns yrke som slaktare.

VERUM. I detta klipp från Verums katekismilängd från 1716 noterades för skattehemmanet ”Eekeröd” den ogifte bonden Måns Sonasson och hans föräldrar gårdmannen Sone Pärsson och hustrun Sissa Månsdotter.

Måns Sonasson, som föddes i Verum 1692, var alltså fortfarande vid 24 års ålder ogift. Tjugo år senare hade Måns flyttat till Hesslycke i Visseltofta socken och på gården i Ekeröd bodde då brodern Per Sonasson med sin hustru Lussa. Då levde fortfarande bägge föräldrarna. När modern Sissa avled 1747 noteras hon som 87-årig änka och var alltså född omkring 1660. Sedan han lämnat födelsesocknen blev Måns Sonasson en aktad och tämligen rik man i Västra Göinge härad. När han avled i februari 1766, vid 83 år och tre månaders ålder, var han fortfarande häradsdomare och nämndeman. Dock hann fadern inte uppleva sonens alla framgångar inom akademin och stiftet. Nils var makarnas enda barn.

VERUM. År 1886 tillträdde 22-årige Johan August Berglund som den förste ambulatoriske läraren i Mejarps småskola. Han var bror till skolläraren Per Alfred Berglund, som hade anställts i Verums folkskola 1885. Tjänsten var ”ambulatorisk” mellan skolorna i Verum och Mejarp med en årslön om 250 kronor. Om J. A. Berglund kan man läsa dessa rader i boken ”Ett annat Verum”: John Berglund föddes i Skärstads socken, Småland, den 10 juli 1864. Tjänstgjorde såsom skollärare i Sverige i nära 15 år och anlände till Amerika 1892. “Jag studerade”, meddelar han i sin biografi, “läkarebehandling vid American College of Mechano-Therapy samt National School of Chiropractic”, båda i Chicago. Jag började min praktik i Biloxi, Mississippi 1909, flyttade följande året med familj till Portland och kommer troligen att här bereda mitt hem för framtiden. Jag använder en behandlingsmetod absolut min egen och har rönt stor framgång.”

Sedan Berglund 1889 flyttat till Hästveda - och sedan till USA - kom Lovisa Johansson från Vittsjö - även hon 22 år gammal. Efter Lovisa, som flyttat till Visseltofta 1891, kom 29-åriga Kjersti Håkansson från samma socken, där hon varit lärarinna vid den ambulerande småskolan i Vesljunga sedan 1883. Hon blev långvarig i Mejarp och fick öknamnet ”Örfila-Kitta”. Hon lämnade skolhuset i Mejarp hösten 1913 då hon flyttade till Höör. Om lärarnas alternerande mellan skolorna säger Ester Olsson: Läraren bodde i Verum, lärarinnan i Mejarp och halva tiden skulle ju läraren och lärarinnan byta, så då folkskolan skulle hållas i Mejarp och småskolan i Verum fick de gå en halv mil morgon och kväll och mötas på halva vägen. I ur och skur. Då vi småskoleungar var samlade vid Trollasten och såg Kersti Håkansson (Örfila-Kitta) komma borta vid Källarhalsen (dalgången bortom kyrkan) var det vi som fick brått in och satt tysta och snälla i våra bänkar.

VERUM. När demoisellen Helena Stenhoff 1803 kom till Skeinge för att gå i tjänst hos friherrinnan Wilhelmina var hon förlovad med studenten Per Efraim Lundberg. Denne fästman dog ung och Helena blev i stället förlovad med vice pastorn Magnus Ekdahl som tidvis vistades i Visseltofta. När Helena Stenhoff inflyttade till Visseltofta från Tävelsås 1809 noteras hon som förlovad med Ekdahl. Denne hade åren 1805–1807 varit skrivare åt häradshövdingen Battram i Grantinge.

Den 19 april 1811 noterades Helena Stenhoff som bortflyttad från Visseltofta till födelsestaden Karlshamn. Där föddes trolovningsbarnet Pehr Axel Ekdahl den 27 maj samma år. Fadern Magnus Ekdahl, som inte kom att sammanleva med modern och barnet, har senare omtalats som ”en förfallen kyrkoadjunkt, som ständigt var i delo med rättvisan”. Magnus Ekdahl blev prästvigd 1814 och gifte sig 1817 med Elin Holm. *) Magnus Ekdahl avsattes från prästämbetet 1840 och dog 1841. I Sjöströms biografiska anteckningar står: Hade förut av domkapitlet varnats för fylleri, osämja med hustrun, förargelseväckande rättegångar m. m.

I Sjöströms biografiska verk omtalas en annan av pastoratets adjunkter, vilken senare blev kyrkoherde i andra församlingar i Skåne. Där kan man läsa följande: Per Grewell, son af hemmansegaren Nils Persson och Bengta Larsdotter; född i Östra Grefvie den 12 januari 1847, prästvigd 1873, kyrkoherde i Hovs socken 1887 och i Rängs socken 1897. Per Grewell avled ogift i Räng 1923.

VERUM. I Värnamo Allehanda kunde man den 20 september 1902 läsa följande notis om en dam som hade bott i byn Stavshult i Verums socken åren 1875 till 1880: I de sålunda infångade damerna återfann kronolänsmannen efter studier i ”Polisunderrättelser” medlemmar af den farliga s. k. Skånska ficktjufsligan. Den äldsta af sällskapet, en 63-årig synderska, uppgaf sig hos kronolänsmannen heta Johanna Olsson. Men han konstaterade snart att hon icke vore någon annan än den bekanta farliga ficktjufven Agneta Petersson från Verum i Kristianstad län, hvilket hon omsider vidkände.

Klipp om ”Agneta Petersson från Verum” ur Smålandsposten i september 1902

Agneta Petersdotter var född i Mjölkalånga, Finja socken 1838 som dotter till Nils Peter Krok (f 1812) och Juliana Hallström (f 1808). Agneta var uppfostrad i den trakt där de s. k. Finjatattarna hade sin hemvist. Hon hade 1875 ingått äktenskap med Nils Andersson från Fjälkestad och de kom samma år till en gård Stavshult i Verums socken. Paret och deras fem barn flyttade sedan till Vankiva socken 1880. Ett av barnen - Carl Persson född 1865 av hustrun före äktenskapet - hade vid det laget redan börjat som gårdfarihandlare och kallades krämare.

VERUM. Hösten år 1872 inflyttade den nytillträdde skolläraren Christoffer Andersson (1834–1881) och hans hustru Sofia Bernhardina Rundcrantz (1836–1916) i Verums skolhus. De kom då från Lund och medförde sina tre barn Anders född 1866, Inrietta Beata född 1869 och Lydia Carolina född i april 1872. Yngsta dottern blev senare noterad som född i Verum.

 

På denna bild skymtar Verums äldsta skolhus byggt 1829 före tillbyggnaden av den andra våningen åren 1900–1902.

På färgfotot ses Christoffer Anderssons sonsons son lektor Eskil Rundcrantz i Snapphaneordens utstyrsel rakt ovanför mig själv.

Under tiden fram till skollärarens död nyårsdagen 1881 föddes därefter de tre döttrarna Hilma Sofia 1873, Anna Paulina 1876 och Ruth Hildegard 1878. Änkan flyttade till Lund med sina sex barn hösten 1881 och familjen noterades där som ”Fattig”.

Tre av barnen - Anders, Hilma Sofia och Ruth Hildegard – valde faderns yrkesbana och blev lärare. Äldsta dottern Inrietta Beata arbetade som butiksbiträde hos Borgs i Lund. Hon avled 1917. Dottern Anna Paulina, som blev sjuksköterska, dog i Hasslaröd, Osby socken 1957. Dottern Lydia Carolina var åren 1892 till 1914 gift med fil dr Carl Ludvig Lohmander och när hon avled i Sölvesborg 1961 var hon bosatt hos dottern Brita Lohmander (1901–1989), som var folkskollärare i staden. Yngsta dottern Ruth Hildegard återkom till sin födelsesocken 1920 och var därefter lärarinna i Jägersborgs skola. Hon avled i Hasslaröd, Osby socken 1966.

VERUM. Till staden Akron i Ohio kom i början av 1900-talet en ganska stor grupp svenskar. De organiserade där församlingen Bethany Lutheran Church. Genom kyrkans dokument kan man se att staden snart hade ett femtiotal personer med rötter i Verums och Vittsjö socknar. Staden hade år 1900 ca 40.000 invånare. Med förorterna inräknade har staden i våra dagar över 700.000 invånare.

Min farmors syster Ester Olsson i Brogården har berättat om Verumspojken Svante Olofsson (i USA Swan Olson), som var hennes kamrat från barndomen. Han hade direkt efter ankomsten till Akron gift sig med Selma Bengtsson från Gundrastorp i Vittsjö socken, som han blivit bekant med före överresan. Hennes föräldrar Bengta Nilsdotter och Bengt Olsson finns på dessa porträtt i Claes Ruderstams bok Vittsjöluft (utgiven 2011).

Swan Olson (1878–1939) var trotjänare i Goodyears stora däckfabrik där han arbetat i många år. Han hyllades efter sin död av ”Goodyear 25 Year Club”.

I staden bodde i början av 1900-talet dessutom tre systrar Augusta, Berta och Olga från Brogården i Verum med sina familjer och senare från 1921 även tillsammans med sin mor änkan Helena Olson.

Bröllopsfoto av 24-åriga verumsflickan Olga, som 1910 gifte sig i Akron med August (Gust) Larson från Träslövsläge.

I Akron bodde redan från 1892 änkan Nellie Olson (1857–1929) som var född i samma by. Hon hade kommit dit med fyra barn som alla var födda i Danmark. Nellie emigrerade från Verums socken till Danmark 1879 där hon i februari 1883 gifte sig med Hans Olsson, vilken var född i Trelleborg. Makarna fick fyra barn - Hilma Anina Elisa 17/2 1884, Arthur Emil Julius 4/9 1885, Hulda 11/8 1887 och Ella Maria 31/12 1889. Maken dog i juli 1890 och under sommaren 1891 återvände Nellie till sin födelseby i Verums socken varifrån hon redan i maj 1892 avreste med sina fyra barn till Akron i Ohio.

VERUM. Alldeles vid sidan av kyrkan och mittemot gamla skolan - som nu används som församlingshem - låg ända fram till slutet av 1930-talet det s.k. annexhemmanet. 

Det var en arrendegård som ägdes av kyrkan. Gården arrenderades av en kedja av släktingar härstammande från klockaren Sören (Söffren) Mickelsön vilken dog 85 år gammal 1677 och alltså var född på 1590-talet. Den sista i släktkedjan på gården var dottern till prästbonden Per Olsson Hildur Persdotter, vilken var gift med Nils B. Persson från Magnarp. Han kallades Hacka-Nisse sedan makarna bosatt sig på Hackagården i Verums kyrkby.

Klockaren Mickelsönn var bosatt i Ristorpet – en plats som sedan dess har kallats Jainatorpet (dialektuttal för Degnetorpet eller Djäknetorpet, dvs Klockaretorpet). Att klockaren träffade Lars Wivallius framgår av denna text av Tord-Jöran Hallberg i boken ”Familjen Grip i dikt och verklighet”: I ett skriftligt vittnesmål, riktat till ”gunstige fromme juncker Wllff Griff”, skriver klockaren Söffren Michelson, att han och prästen varit på Björkeberga gård och talat med Erik Gyllenstierna alias Lars Wivallius, varefter ”hand bad præsten och mig at vij ville gaa neder i Stuen till Eder”.

VERUM. Två gånger med 105 års mellanrum ”bortsopade” Helgeån broar med uppgiften att säkra Verumsbornas förbindelser till Osby socken. År 2000 försvann bron mot Osby från Hörlinge via byarna Hovgården och Maglaröd i Verums socken. Olyckan år 1895 tog träbron mellan Skeinge i Verum och Brunkelstorp i Osby.

Notis om den privatägda träbron som försvann 1895 Den förstörda bron vid Hörlinge/Hovgården 2000

Notis om den privatägda träbron som försvann 1895 Den förstörda bron vid Hörlinge/Hovgården 2000

Den privatägda träbron vid Skeinge kvarn förband Brunkelstorps by med Skeinge. Enligt tidningsnotisen bortsopades den 1895, men bron hade redan på 1880-talet ersatts av en ny järnbro ett stycke öster om den gamla. Byggandet av den nya bron finansierades av ett statsanslag om 18 400 kronor till Osby kommun. Denna första järnbro, som byggdes 1887–1888, fanns kvar fram till omkring 1950 då en ny bro blev färdig. Jag minns att den äldsta järnbron på 1940-talet var så svag att passagerarna fick stiga ut bussen och gå över.

Entreprenadannonser om byggandet bron vid Skeinge från 1887 och 1949.

Att brobygget på 1880-talet var omtvistat och vållade gräl kan utläsas av en längre notis om att några markägare tyckte att den gamla vägsträckningen var bättre även om den var dubbelt så lång. Det var nyttjandet av denna längre vägsträckning som helt omintetgjordes av Helgeån själv 1895.

VERUM. Talesättet ”en olycka kommer sällan ensam” har vi ju hört sedan urminnes tider. Detta talesätt besannades när två notiser om dödsfall i Verums socken infördes i Kristianstadsbladet en och samma dag i september 1896. Notiserna var placerade i samma spalt och de två dödsfallen inträffade dagen efter varandra. Kvinnan i Stavshult avled den 17 september och mjölnaren i Skeinge kvarn avled den 18 september.

I dödsnotisen över Christian Nilssons hustru Nilla kan man läsa att dödsorsaken var ”Olyckshändelse” och att kvinnan: … föll omkull och slog ihjäl sig vid nedstigandet i en källare.

I notisen över mjölnaren Ola Bengtsson uppges dödsorsaken vara slaganfall. Denne var född 1843 i Luhrs by i Farstorps socken och hade kommit till Skeinge från Äsphult 1894.

Från den by där Nilla dog av en olyckshändelse rapporterades över hela landet om en man som hösten 1889 hade försökt kurera en sjuk gumma med en krutladdning. Gubben skadades svårt, men det sades inget om hur det gick för den sjuka kvinnan.

VERUM. År 1896 var en brytningsperiod på Skeinge säteri, som då ägdes av greve Holck. Ägarens hustru och döttrar försökte utan större framgång disciplinera arbetarna till såväl gudfruktighet som nykterhet. Genom några rader i en notis den 5 december 1896 skånska IOGT:s tidning SKÅNING framgår hur fruktlöst arbetet var. 

Nykterhetstalaren skriver:
Från Killeberg skulle jag ställa färden till logen Skeingeborg, vid Skeinge, men även denna loge hade ramlat. Förnämsta orsaken härtill har varit den s. k. lokalfrågan: brist på lämplig möteslokal. Logen hade visserligen en tid en lokal upplåten af ägaren, men af en eller annan anledning har denna vägrats. Lördagen före min ankomst till orten uppläts lokalen emellertid till dans. Denna dans slutade med att en yngling blef så godt som ihjälhuggen med knif och sedan utkastad hjälplös i nattkylan. Så behandla ”kristna” bröder hvarandra i dessa bygder.

VERUM. På museidatabasen Carlotta kan man läsa dessa rader: Georg Fredrik Johansson (J:son) Karlin, född 23 april 1859 i Norra Åkarp i Kristianstads län, död 15 maj 1939 i Lund, var en svensk museiman och hembygdsforskare, som grundade Kulturen i Lund. Georg Karlin var son till kyrkoherden Lars Peter Johansson och Karolina Kristina Nilsson. I unga år kom han till Huaröd, där han växte upp. Han avlade studentexamen i Lund 1879. Han gifte sig 1896 med gobelängvävaren och mönsterritaren Anna Clara Maria Forsell (1869–1898) och i ett andra äktenskap 1904 med Gurli Hedvig Maria Ström.

Georg J:son Karlin (1859–1939)

Skaparen av ”Kulturen i Lund” Georg J:son Karlin och hans syster Goda var alltså bägge födda i Bjärnums by i Norra Åkarps socken. Georg föddes där 1859 och Goda föddes där 1856. Familjen flyttade till Brönnestads prästgård 1860. Goda blev sedermera 1878 gift med kyrkoherden Anders Hyllander i Backaryd.

Omkring mitten av 1800-talet började vice pastorn Lars P. Johansson misströsta om att någonsin kunna erövra en kyrkoherdetjänst. Han var bondson från Asmundtorp men hade trots att han mist sin far vid fjortonårsåldern lyckats studera teologi. Han blev prästvigd 1843 och avlade pastoralexamen 1849. Men vägen till att bli kyrkoherde var knagglig. Han var snart – som man på den tiden sade – konsistoriets skjutshäst. Med detta menades en prästman som ”åker på konsistoriekärran” i väntan på befordran.

VERUM. Den 16 mars 2021 avled i Hässleholm Elsa Rosdahl vid 90-års ålder. Begravningsgudstjänst i Hässleholms kyrka kommer att äga rum inom familjen den 16 april 2021. Begravningen kommer att livestreamas via www.anderssonsbegravningsbyra.se

Elsa var dotter till redaktören Tor Hjalmar Persson och hans hustru Tora Ågot född Braathen. Hon föddes i augusti 1913 då föräldrarna var bosatta i Hässleholm. Elsa Rosdahl var sedan 1954 gift med Assar Rosdahl, vilken var född i Verums socken 1933 och avled i Hässleholm 1990. Han var åklagare, fotbollsdomare och på 1980-talet ordförande i Skånes fotbollsförbund.

VERUM. Dessa tre tavlor som pryder väggarna i mitt hem har utförts av personer som fått sin eviga vila på kyrkogården i Verum. En av dem - bodmamsellen Ida Andersson - var född i Verums socken 1857, en annan - konstnären Karl Fredrik ”Figge” Holmgren - var född i Lund 1875 och den tredje - konstsmeden Einar Persson - var född i Hästveda socken 1904. Två av bildernas skapare hade andra yrken vid sidan av sitt måleri, endast Figge Holmgren var yrkeskonstnär.

En av personerna har jag själv haft förmånen att träffa. Han var ”nabo” till mitt föräldrahem och far till två jämnåriga kamrater. Hedersmannen hette Einar Persson och mina lekkamrater var Bo och Viveca Persson. De hade även en bror Gunnar, som var några år äldre. Fadern var yrkesverksam först som smed och senare som skicklig konstsmed. Einar gifte sig 1933 med Inga Nilsson från Tågarp i Farstorps socken och samma år kom de till Brogården i Verums socken där Einar drev egen smidesverkstad. Åren 1926–1933 var Einar Persson smedmästare i Ballingslöv och han hade under perioden 1923/1924 gått i lära hos smeden Malmberg i Fogdarp vid Ringsjön. Att Einar var en passionerad älgjägare bidrog till att han gärna hade skogarnas konung som huvudmotiv. Oljemålningen med älgmotivet är utförd år 1951.

Einar Persson (1904–1989) Fredrik (Figge) Holmgren (1875–1969) 

 

VERUM. I slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det vanligt för ungdomar från min födelsesocken att resa över sundet för att arbeta i Danmark. Detta blev ofta den lättast åtkomliga försörjningskällan för de ungdomar som inte hade råd att resa till norra Tyskland eller över Atlanten till Amerika.

En dansk utvandring som förut omtalats här handlade om några stenverksarbetare från Verums socken som var på Bornholm. En av dessa – förmannen Carl Liljenberg – drabbades av att hans hustru Nilla Tufvesdotter avled i Allinge 1893 och efterlämnade tre söner i späd ålder. Notisen om dödsfallet ses här nedan.

Porträtt av Nilla och Carl Liljenberg i Allinge

Stenværksformand Liljenberg står här till höger om sitt arbetslag.

Det finns numera goda möjligheter att spåra dessa personer i Dansk Demografisk Database. Här kommer några glimtar om personer som valde att utvandra till det land som Skåne förr varit en betydelsefull del av.

VERUM. Denna text tillkom på internationella kvinnodagen - den 8 mars 2021 - och slutredigerades för publicering på dagen 33 år efter Ruth Hasselgren-Nilssons bortgång, som ägde rum den 11 mars 1988. Den 9 juni samma år avled min egen beundrade småskollärarinna Ruth Olsson vid 86 års ålder.

Ruth Andersson (1878–1966) Ragnhild Nilsson (1898–1979) Ruth Nilsson (1899–1988)

Ruth Olson       (1902–1988)

Det var kanske Ruth Hasselgren-Nilsson som var mest känd i kretsar bortom Verums horisont. Hösten 1921 fick makarna Hilding Nilsson och Ruth anställning av Verums folkskolestyrelse, Ruth som småskollärare och Hilding som folkskollärare. Ruths far Edvard Hasselgren var folkskollärare i Brågarp vid Malmö.

Hilding Nilsson avled 1933 blott 34 år gammal. Eftersom maken dog i Verums socken och deras två söner föddes där har Verums församling fått en särskild plats i Ruths liv trots att hon tillbringade sina återstående 60 levnadsår på annat håll. Hösten 1937 flyttade Ruth Hasselgren-Nilsson till Älmhult där hon blev en mycket uppskattad lärare. En elev säger: Ruth var mycket konstintresserad och hade många konstnärer i sitt umgänge. Efter att ha lämnat sin tjänst i Älmhult flyttade Ruth Hasselgren-Nilsson till Helsingborg.

VERUM. Vid mitten av 1940-talet utgav bokförlaget Hellco i Malmö ett praktverk med titeln Svensk Bebyggelse, Skåne – Kristianstads län. Syftet med bokverket sägs vara att visa ett tvärsnitt av den småhus- och villabebyggelse som förekommer i länet. Huvudredaktörer var förlagsmännen Arv. Alexandersson och Fritz B. Lindström. Förlaget hade även engagerat skriftställaren Pehr Johnsson i Broby att författa en allmän översikt om Kristianstads län.

De försäljningssugna förlagsmännen i redaktionen skriver i förordet att man vill … ” få fram en minnesbok där till synes obetydliga detaljer i beskrivningen av en fastighet för kommande generationer kanske skola bli av oskattbart värde.” I själva verket avbildades troligen bara fastigheter som ägdes av personer som hade övertalats att köpa boken.

För varje ort finns en inledande text med en eller ett par bilder av dess centrala delar eller karaktäristiska byggnader. Det råkar vara så att för orten Verum har redaktionen vid ingressen satt in en bild som visar mitt föräldrahem i Brogården intill bron över Vieån, som fastigheten tedde sig ungefär vid min födelse hösten 1943.