Historia Bjärnum

BJÄRNUM. Då burget (rika, välbärgade) folk började bekläda väggarna i sina bostäder med vävnader och gobelänger, kallades de som utförde detta arbete tapetserare. Benämningen kom av det franska ordet tapisser (tapetsera, bekläda). Men dessa yrkesmän hade från början ingen befattning med möbler. Fastän de tidigaste möbelhantverkarna frikostigt prydde sina alster med sniderier och svarvning ägnade de bekvämligheten föga omsorg. De äldsta stolarna, med sina rakt uppstående ryggar och grunda träsitsar, gav ringa komfort.

Men med tiden kom krav på mjukare sittmöbler. Det låg då närmast till för tapetserarna att åstadkomma sådana. Till väggbeklädnad övergick man till tryckta papperstapeter, och målarna fick överta uppsättningen därav. Men tapetserarna behöll – trots förändringen av deras yrkesutövning – den tidigare benämningen.

Den äldsta möbelstoppningen var s.k. fast stoppning, vanligen utförd på ett underlag av sadelgjord och juteväv. Förnämsta fyllningsmaterialet var tagel. Men i den äldre möbleringen förekom stoppade möbler mycket sparsamt, och yrket hade därför ett fåtal utövare.

Omkring 1850 började resårstoppningen tillämpas i vårt land och från den tiden blev det ett markant uppsving för tapetseraryrket. Under senare decennier har stoppade möbler kommit att utgöra en allt större del av möbelproduktionen och är ju i dag av en betydenhet som ingen gång tidigare.

BJÄRNUM. På museet finns ett antal män från bygden avmålade av Börje Nilsson och i boken Bjärnums Fornminnesförenings årsskrift 2004 finner man en fin artikel om en man som kallades Skräddar-Magnus. Artikeln lyder följande:

En given plats i Börjes porträttsamlingar har Skräddar-Magnus, en hantverkare av gamla stammen. Han blev tidigt utlärd skräddare och under sin långa levnad kom han i kontakt med många människor.

 

I inte mindre än fem socknar förde han en ambulerande verksamhet som sockenskräddare under omkring 60 år. Denne kärnfriske göing föddes 1875 på Fridhem vid övre Bjärlången, men flyttade med familjen i unga år till Hemmeströ. Med hans skolgång var det inte mycket bevänt. Skolan var av den ambulerande slaget med undervisning några veckor vart halvår.

BJÄRNUM. En av Bjärnums yngsta industrier är Persson & Svensson Träprodukter AB, grundad 1965 och sysselsättande 5 man. Den ägs av kompanjonerna Knut G. Svensson, född 1910, och Bror Persson, född 1930.

Bror Persson Knut. G. Svensson

 

Efter skoltiden började Svensson arbeta hos fadern, som var lantbrukare. Han övergick sedan till att lära möbelsnickeri hos snickarmästare Hemdahl i Ballingslöv. Hade därefter anställning på Ballingslövs Träförädling. Efter ett par år på Järnvägsverkstäderna i Hässleholm, var han under fyra år anställd hos Herman Persson i Bjärnum.

Bror Persson började sitt yrkesarbete inom den mekaniska branschen. Vid Hässleholms Tekniska Skola tog han 1959 ingenjörsexamen. Var sedan samtidigt med Svensson anställd hos Herman Persson. Båda fortsatte sin anställning där någon tid efter det företaget flyttat till Tollarp. Men funderingar på att i kompanjonskap starta egen rörelse ledde till, att de hyrde en del av den fabrik, som Bjärnums Slöjdfabrik lämnade vid dess överflyttning till sina nya lokaler.

BJÄRNUM. Bjärnums första möbelfabriker grundades av män som förut drivit hantverksmässig tillverkning på platsen. I fortsättningen blev det arbetare eller förmän från dessa tidigare fabriker, som svarade för tillkomsten av nya. Och så har utvecklingen nästan undantagslöst fortgått. Nya fabriker har, kan man säga, vuxit fram ur de förutvarande. Men Form i Trä bryter mönstret. Dess upphov, Christian Thorup, är född i Viby i Danmark 1929.

Hans håg stod från början till konsthantverk. Att två bröder valt yrken med akademisk utbildning påverkade honom ej. Fjortonårig blev han bildhuggarlärling i Köpenhamn. När han efter fem års lärotid fick sitt gesällbrev hade utvecklingen fört med sig, att arbetstillgången inom yrket blivit ringa. Endast två bildhuggare har efter honom utbildats i Köpenhamn. 30- och 40-talets ofta rikt skulpterade möbler följdes av en formgivning, som bjöd på släta ytor och stramare linjer. Bildhuggarna måste söka sig över till andra yrken. Också Thorup tvangs därtill men höll fast vid, att någon form av konsthantverk måste den nya sysselsättningen bli.

BJÄRNUM. Företaget bildades 1957 av Lennart Dahl, William Cederholm och Malte Olandersson.

Ledningen planerade, att i före detta Baltisk Möbelindustris fabriksbyggnad bedriva rationell tillverkning av inredningar, speciellt köksinredningar. Och som ett första led därtill gjordes en tillbyggnad av fabriken med 5000 kvm för att därmed få en bättre planering av maskinverkstaden.

Lennart Dahl

1958, innan fabrikationen kommit i gång, avled Cederholm, och Dahl förvärvade därefter samtliga aktier i bolaget. Driften har krävt ökat utrymme och den första tillbyggnaden har följts av ytterligare tre, varefter totala fabriksutrymmet är 6000 kvm och arbetsstyrkan 25 man. Tillverkningen är helt inriktad på köksinredningar.

BJÄRNUM. Edvard Gustaf Lundgren startade år 1921 vid 18 års ålder den firma som sedermera blev Möbel AB Gustaf Lundgren. Vid Gustaf Lundgrens bortgång 1951 fortsatte bolaget med fru Ingegerd Lundgren, maka till Gustaf Lundgren, som chef till 1956 då bolaget övertogs av Arvid Björnberg och Ingvar Christensson.

Den tidigare grossiströrelsen med alltför stor sortering av så väl moderna som stilmöbler, hembelysning och speglar minskades och bolaget har sedan helt ägnat sig åt försäljning och tillverkning av stilmöbler, belysning och speglar i liknande utförande.

Redan på 40-talet hade bolaget kontakt med Nilsson & Co i Bjärnum och dess dåvarande ledare Albert Larsson. En av sönerna till Albert Larsson, fabrikör Harry Larsson övertog senare ledarskapet för Nilsson & Co. Förbindelsen med Möbel AB Gustaf Lundgren ökades då kraftigt.

Bjärnum. Sekelskiftets första år var en betydelsefull tid för Bjärnum. De inledde den period av industriell livaktighet, som fortgick fram till första världskrigets utbrott 1914. Med de nyligen igångsatta möbelfabrikernas ökande behov av arbetskraft ökade ju också samhällets folkmängd – och därav följde större behov av bostäder.

En av dem, som bidrog till att det blev fler bostäder, var Edvard Martin Sundgren – grundaren av E.M. Sundgrens Snickerifabrik. Han var byggmästareson från Hästveda, född 1873. Sina första yrkesrön gjorde han genom att deltaga i faderns byggverksamhet. Därefter hade han flerårig anställning vid Johannessons Träförädling i Åstorp. 

BJÄRNUM. Troed Troedsson, som grundade företaget 1884, föddes i Porrarp, Vittsjö socken, 1858. För att ge rättvisa åt hans personlighet, bör ett omnämnande om honom börja med hans tidigaste ynglingaår. Som äldste sonen i ett jordbrukarhem fick han som mycket ung börja delta i gårdens skötsel. Egendomen var en av socknens skogrikaste, men hade dålig och svårskött jord, var hårt skuldsatt och skulderna ökade.

Troed Troedsson

 Johannes Nilsson

 

Den unge Troed funderade över hur han skulle kunna förbättra ekonomin. Hans mening, att skogen kunde vara medlet därtill, var nog riktig – men många problem måste lösas innan önskat resultat kunde nås. Enda tekniska utrustningen, som stod till buds, var ett vattenfall och en enbladig ramsåg. Det var en tidsödande sågning att endast utvinna en bräda var gång stocken passerade sågramen. Omkring 1000 kbf blev resultatet av en vintersäsong med sågning dygnet runt. Men dåtida försäljningsmetod var ett ännu tråkigare kapitel, tyckte Troed.

BJÄRNUM. Gottfrid Nilsson Bjärnums fjärde möbelfabrik byggdes 1904 av E. M. Sundgren åt kompanjonerna

Gottfrid Nilsson och Johan Bengtsson, som där under firmanamnet Nilsson & Bengtsson började tillverkning av likkistor och enklare målade möbler. Efter några år avvecklades rörelsen, och 1911 köpte O. Findahl fabriken. Gottfrid Nilsson, som var född 1873 i Vittsjö, hyrde sedan kompanjonskapet upphört, en mindre verkstad i Olanderska gården vid Järnvägsgatan och fortsatte där med möbeltillverkning.

 

 

Söndagen den 17:e september är det hembygdens dag i Bjärnum med massor av olika aktiviteter. Observera att på Bjärnums museum kan du endast betala med kontanter!

Gudstjänst kl 14.00 med den ridande prästen.

Servering och korvförsäljning.

PS. klicka på bilden så ser du hela affischen!

 

En av de fyra bröder, som jämte fadern, utgjorde första arbetsstyrkan vid Bjärnums slöjdfabrik, var Herman Persson, född 1904. Under sina 30 år som delägare i Slöjdfabriken, fick han vara med om dess olika utvecklingsskeden. 1947 startade han sitt eget företag, Bjärnums Järn-& Trämanufaktur AB.

Början företogs i en mindre verkstad intill hans boningshus vid Verumsvägen. Tillverkningen inriktades på trädgårds- och köksmöbler utförda i järn och trä. Första arbetsplatsen blev snart för trång. Innan planerad nybyggnad kunde förverkligas blev det en provisorisk lösning på lokalproblemet genom att den fabrik kunde hyras, som blivit ledig, sedan Oskar Svenssons Möbelfabrik upphört. Medan tillverkningen pågick i förhyrda lokaler uppförde Herman Persson en fabriksbyggnad på Industriområdet, som togs i bruk 1954. Tillverkningen, som successivt ökat, nådde i den nya lokalen den omfattningen, att ett 70-tal man var anställda i företaget, då den 1964 överflyttades till Tollarp.

Herman Persson

 Källa: Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge. Avskrivet av: Liselotte Svensson 16 nov -16

 

Bjärnum. Det hörde mer till vanligheten än till undantagen, att det fanns många munnar att mätta i de Göingska småbrukarehemmen i gången tid. Där en liten familj kunnat uppnå en dräglig försörjning, blev det, när barnaskaran växte, många gånger svårt att ge alla tillräckligt av dagligt bröd. Kunde jordens avkastning inte ökas, fick man fundera på andra utvägar. Det blev för småbrukaren att göra, vad hans gelikar i generationer före honom gjort: tillsammans med jordbruket ägna sig åt något hantverk.

I Norra Åkarp och omgivande socknar var det väl knappast någon småbonde, som inte samtidigt var yrkesman av något slag, som hade med träarbete att göra. Per Månsson – farfader till Eric Persson, som sedan 1923 är chef för Bjärnums Slöjdfabrik – var född i Gubbarp, Verum 1839. Längre fram bosatte han sig i Killeberg. Som hemslöjd bedrev han tillverkning av laggkärl – på folkmål nämndes en sådan yrkesman ”karamagare” Med tiden blev han också träskomakare, men sin färdighet däri tillämpade han mest till husbehov. Den egna familjen – han hade fyra barn – och närstående försåg han med detta slags fotbeklädnad. Han var vid sin död 83 år gammal.

En av Per Månssons söner var Sven Persson, född 1865 i Farabjär. Han blev grundaren av Bjärnums Slöjdfabrik. Ända sedan ungdomen hade han sysslat med träarbete av flerahanda slag. Under en följd av år var han bosatt i Killeberg och arbetade då upp en rätt omfattande tillverkning av lieskaft.

Grundaren Sven Persson

 

BJÄRNUM. Axel Pedersen-Henricks donation.

Far man längs Möllerödsjön utmed Farstorpsvägen förbi det lilla hus, som ligger precis i sjökanten, kommer man snart till en liten väg, som går in i skogen. Efter en kort promenad når man fram till en ödetomt, där endast några syrenbuskar vittnar om, att här en gång bott människor. Men det var just här han föddes, den man som under de senare åren glatt så många studerande Bjärnumsbor med några sköna hundralappar så där emot årets slut. Kanske har det för några betytt, att det blev lite lättare att få inkomsterna att gå ihop en månad, då utgifterna brukar vara större än vanligt.

Bjärnumsbo blir pälsjägare.
Historien om vår donator börjar här i Lilla Mölleröd år 1900, då han föddes 18 augusti i ett enkelt bondehem. Sen han slutat skolan arbetade han med jordbruket hemma, men lärde sig också byggnadssnickeri. År 1925 blev emellertid stugan för trång och Axel lämnade Sverige för Kanada, där hans somrar upptogs med jordbruk och vintrarna med jakt på pälsdjur. Han var alltså ”trapper” de här första två åren, men redan 1927 flyttade han till Los Angeles. Här kom hans färdighet som byggnadssnickare till användning eftersom filmindustrin utvecklades snabbt. Filmstjärna blev han nu inte men däremot kulissbyggare hos Europafilm. Så kom andra världskriget och Axel kallades ut i militärtjänst. De blodiga åren tog ju slut till sist och då skrevs nästa kapitel i hans USA-vistelse. Nu var han mogen för ett eget företag och kom att bygga flera villor här i storstaden Los Angeles.

 

Med anledning av Bjärton -70 år återkommer vi här med en artikel som vi publicerade i mars 2009./ red anm

BJÄRNUM. Bjärton instrumentfabrik skapadesbjarton-katalog-55.jpg av bonaren Sigurd Nilsson och snickaren Göte Karlström, vilka jobbat på Hugo Troedssons möbelfabrik i Bjärnum. Startåret var 1946. Den första lilla provisoriska fabriken fanns i en sidolokal vid Verumsvägen. De hade alltså en bra yrkesutbildning för att tillsammans bygga musikinstrument i trä. Deras fritidsintressen gjorde dem ännu bätttre lämpade. Gösta var dansbandsmusiker. Sigurd var också mycket musikalisk och enligt en tillförlitlig källa så hade han absolut gehör. Min källa är Olle Tornerefält och vi träffades i Bjärnum för en intervju.

 

Bjärnum. En gång om året öppnar Bjärnums Museum upp Jonsarnas fabrik och den 17 Juli, kl 14.00 är det dags igen, då blir det gratis inträde och filmvisning ”Träets tid”, kaffe och kaka 30 kr, museet i sig håller stängt. Fabriken är belägen på Hågnarpsvägen, kör mot Röke från Bjärnums hållet.

BJÄRNUM. På museets område kan man se en stuga som ligger inbyggt i backen och ruinen efter huset kan man se uppe i Slättarödsskog, det är Backstugan, vad är det för hus?
Och vad har det med personen att göra?

Siste backstugesittaren i socknen var korgmakaren Pär Bengtsson, på sin tid välkänd i vida kretsar lystrande till namnet Tocka-Pären. Uppgifterna om honom och backstugan är något varierande. Hembygdsforskaren Sigurd Svensson omtalar att uppgifter ”enligt tradition” mycket möjligt kan vara sanna. Pär Bengtsson föddes 1858 och var oäkta son till då 20 år gamla pigan Else Nilsdotter som var skriven i Ramsberga. Förmodligen växte Pär upp i byn Tockarp i Stoby församling och ett lätt uttal jämnade vägen för namnet ”Tocka-Pären” – som han rakt inte var glad åt, Pär Bengtsson skulle det vara.

I husförhörslängden påträffades han första gången 1876 som skriven i Slättaröd och med undantag av ett par utflykter levde han där till sin död. Skriven var han på flera håll i Slättaröd innan hans namn år 1893 tillsammans med moderns påträffades på Nr 3, där jordstugan var belägen.

BJÄRNUM. Genom tiderna har många privata personer samlat information om Bjärnum och dess samhälle. Bland de många böcker och pärmar med urklipp hittar man bland annat år 1938 – 1942.

Bland urklippen kan man se klipp om, fotboll, kyrkliga ärende, kommunbeslut, skolärende, mm. Då som nu så är det mycket politiskt som tas upp i tidningen. En fråga, urklipp från 1939, står där skrivet följande ”Den stora frågan är, ”Blir det badhus och brandstationsbygge?” den frågan stod på kommunpolitiska dagordningen, en mycket viktig fråga för samhället, och vi som nu bor och lever i Bjärnum, vet, att visst blev det så. Man kan läsa om att det har anordnats hemvärnsparader, fältgudstjänst och julmarknader av Bjärnums Röda kors krets och Hemvärnet.

Det anordnades även skyltsöndagar med stor framgång, N.T.O – scouterna hade kyrkparad med ett 100-tal scouter som deltog, både pojk och flickscoutkåren fanns med, Nykterhetsfolkets Dag, nationaldagsfirande mm.

vittsjobjarnum.nu har glädjen att knyta kontakt med Bjärnums Museum och inte minst med Liselotte Svensson som arbetar på muséet. Hon kommer på denna webbtidning att återkomma med historiska inslag om Bjärnum från det stora arkiv som finns vid Bjärnums Museum. /red anm

BJÄRNUM. På Bjärnums Museum finns ett stort antal artiklar om vårt samhälle, just dessa är urklippta från tidningen Norra Skåne. Vad hände för 50 år sedan i byn?
Här följer ett axplock från Harry Petterssons urklipp från år 1966.

__________________________________________

1966 hände bland annat följande i Bjärnum:

Härlig vintervecka för scouter i herrgårdsmiljö vid Bjärnum.
Ända sedan Bjärnums kommun inköpte Qvarnfors gård sommaren 1958, har det varit tyst och stilla i den f.d. Virginska herrgårdsbyggnaden. Detta även sedan AB Solbo i Borås inköpte densamma för ett par år sedan med undantag av de tre senaste årens sista vecka, då Södra Sveriges Baptisters Ungdomsförbund fått disponera byggnaden för sitt vinterläger. Liksom tidigare år är det Bjärnums Baptistförsamling med köpman Assa Åkesson och hans fru som svarat för detta.

Läkarna. Provinsläkaren W. Brangstrup, Bjärnum, har återkallats sin ansökan till provinsialläkartjänsten i Klippans läkardistrikt.

BJÄRNUM. Nyligen presenterade Ebbe Persson här på Vittsjö/Bjärnum.nu valda delar ur en diktad levnadsskildring på 32 verser avsedd att sjungas. Detta häfte, som vandringsmannen Nils Bergstrand låtit trycka i anslutning till sin femtioårsdag 1927, utkolporterades mot 25 öres betalning och på framsidan anges att melodin är efter visan ”I låga ryttartorpet”. Denna gamla skillingtrycksvisa, som även har kallats "Silfverloodsvisan" diktades på 1830-talet av löjtnanten vid Västgöta-Dals regemente Wilhelm von Braun och handlar om en soldat som kommer hem och inte blir igenkänd.

Man kan mycket väl föreställa sig att vagabonden och lumphandlaren Nils Johannesson Bergstrand i diktandet av sin levnadsskildring fått hjälp av - eller åtminstone hämtat sin inspiration från - en betydlig mer vittberest och litterärt bevandrad vagabond som i likhet med Bergstrand varit artillerist. Dennes namn är Axel de la Nietze.Axel de la Nietze på äldre dagar i Immeln Axel Immelqvist som ung artillerist

Axel Svensson föddes 1878 i Jämshögs socken i Blekinge som oäkta barn till Sven Bengtsson och Elna Nilsdotter. Redan två år efter sonens födelse emigrerade Axels far till USA och han dog där redan efter ett halvår i det nya landet. Vid 13-14 års ålder arbetade Axel i Tyskland och 1895 tog han värvning vid Wendes artilleriregemente i Kristianstad.

BJÄRNUM. I Bjärnum finns ett gäng, till vardags reparatörer och verktygsmakare, som älskar att renovera gamla maskiner. Under en lång tid har i denna kluriga samling funnits en önskan att hitta en ånglokomobil som har sina rötter i Bjärnum.
Ett tips var att en ånglokomobil, som stämde med förutsättningen, fanns på High Chaparral. Kontakt togs med ( Big ) Bengt Erlandsson, som bistod med delhistorik om denna maskinen.

Maskinen utan hjul på High Chaparral

Efterforskning, med hjälp av företagsarkivet i Sörmland, visade att denna lokomobilen 1915 levererades ny till byggmästare Arvid Olsson i Bjärnum, som ägde en mindre fabrik för tillverkning av dörrar och fönster, samt ett tillhörande sågverk vid Värpatorp Hemmeströ, där denna lokomobilen användes som kraftkälla. Senare kom denna maskinen till Persson & Söner i Bjärnum, som bl.a. tillverkade kökssoffor. Det är oklart hur länge lokomobilen varit i drift.

BJÄRNUM. Den tredje möbelfabriken i Bjärnum blev den med ovannämnda firmanamn. De tre bröderna Ernst, Emil och Per Troedson svarade för tillkomsten. Men initiativtagare och ledare för företaget från dess början och tills det överläts till annan innehavare var Ernst.

Hans föräldrar, Troed Persson och dennes hustru, var ägare till Bjärnumsgården och där föddes Ernst Troedson 1879. Han var den femte i syskonskaran, som bestod av åtta pojkar – alla födda på fädernegården.

BJÄRNUM. I Hyby, halvannan mil öster om Malmö, föddes 1822 Per Persson. Som 19-årig lät han värva sig vid Kronprinsens Husarregemente. Efter 33 års tjänstetid och med sergeants grad lämnade han regementet för att i fortsättningen vara jordbrukare i Lilla Mölleröd.

Under en lång följd av år blev han också verksam i det allmännas tjänst. Han var inte mindre än 30 år ordförande i Norra Åkarps kommunalnämnd och var huvudman i Norra Åkarps sparbank.

En son till honom var A. P. Baum, som föddes i Bjärnum 1874. Dåtida skolplikt syns ej ha varit sträng för en medellös pojke, ty redan som 11-årig fick Alfred Baum börja förvärvsarbeta på heltid.

Han började som ”vaktepåg” på en gård, och då han 17 år gammal kom i snickar- och svarvarlära hos Paul Eliasson i Hågnarp, hade han redan hunnit med fem års drängtjänst.

Han räknade med en bättre framtid som yrkesman än som lantarbetare – och tiden gav honom rätt. Att han utom snickeri också lärde svarvning skulle bli honom till stor nytta, då han senare blev sin egen.

BJÄRNUM. Med det nya seklet började för Bjärnum den utveckling, som efter hand skulle göra samhället till en livlig industriort och ett möbelcentrum. Upptakten till denna utveckling var igångsättandet av Pettersson & Perssons möbelfabrik 1900 – Bjärnums första möbelindustri.

Två svågrar, Karl Persson och Aug. Pettersson var företagets grundare. Karl Persson föddes i Emmaljunga, Vittsjö socken, 1869. Aug. Pettersson föddes 1865 i Björkefalla, Vittsjö.
Båda var utlärda möbelsnickare. Karl Persson lärde yrket på den verkstad, som drevs av fadern till den för allehanda fuffens på sin tid legendariskt ryktbare ”bildsköne Bengtsson”.

 

BJÄRNUM. Sebastian Skarp kommer ifrån Bjärnum och har fotograferat sedan 2002 och har utvecklat sitt fotointresse med tiden. Som en stor del av Portalens nya mediaavdelning publicerar vi nu en del av hans verk.

Ni som vill följa Sebastian ännu mer kan besöka hans blogg, www.fotoskarp.blogg.se

Se fler av hans bilder genom att klicka på läs mer nedan.

BJÄRNUM. Gösta Kållberg skrev nyligen om kristider.alexis-nilsson-portrtt.jpg Ingemar Nilsson lämnade ett brev till mig idag. Brevet är en kopia på faderns anhållan om att få en extra tilldelning på kaffe. Kaffet var ju ransonerat år 1948. Brevet skrevs den 21 april och redan den 23 april hade han fått svar på sin anhållan som var utformad så här:
"Till Kristidsstyrelsen i Kristianstads län.
Härmed får jag vördsamt anhålla om en extra tilldelning av 2 kg kaffe.
Såsom motivering för min begäran vill jag anföra att jag utnämndes till landsfiskal i Verums distrikt och i anledning därav måste göra en del avskedsbjudningar för över- och underordnade, samt vänner och bekanta. Jag beräknar hela antalet till 65 á 70 personer.
Åhus den 21 april 1948
Alexis Nilsson
Landsfiskalsassistent".
Vilket svar fick han då?
Bilden. Alexis Nilsson efter sin pensionering som landsfiskal. Porträtt från Bjärnums museum.

BJÄRNUM. -Efter en lång resa i boskapsvagnarna så stannade tågsetet. Det blev alldeles tyst. Dörrarna öppnades. Med stor möda släpade vi oss fram till öppningen. Solen strömmade in mot oss. Utanför stod välmående tyska soldater. Plötsligt hördes skottlossning i periferin. Allierade flygplan gjorde attacker mot tyskarna för att ge understöd åt sina marktrupper, säger Cina när vi samtalar vid hennes köksbord i Bjärnum.cina-holmberg.jpg

BJÄRNUM. Barnamördaren från Danmark visste inte vad han gav sig in på strax före julhelgen 1964. Det var då han försökte springa ifrån flerfaldiga löparesset, sedermera kriminalinspektören Yngve Thörnqvist från Bjärnum. Mördaren hade rymt från fängelset i Danmark och tipsen var att han skulle söka sig mot Visseltofta där släktingar fanns. 
I stuga i Stavshult, Verum fanns ett par tvillingbröder i 20 års åldern i, sysselsatta att lyssna på radioutsändningarna. Då kom i etern en efterlysning på den förrymde mördaren från Danmark som kunde tänkas befinns i någonstans i Göinge flyende från rättvisan mot okänt öde.

BJÄRNUM. Ingemar Nilsson har givit mig ett tal som hans far, landsfiskalen Gottfrid Alexis Reinhold Nilsson, höll vid ett Rotarymöte för åtskilliga år sedan. Här följer ett citat som inledning:
"Det  dystraste minnet från denna tid och väl också från hela min tjänstgöringstid, var när internerna i Rinkaby skulle utlämnas till ryssarna. Regeringens beslut om utlämningen lät vänta på sig, för det var ju inte vidare angenämt att fatta. Beslutet hemlighölls men det sipprade ändå ut och internerna började matstrejka. Det var hemskt att se hur många av dem plötsligt föll ihop när de gick där och fick föras till sjukhus. Många begärde på fullt allvar att få bli skjutna i stället för att utlämnas till ryssarna. Många, många gånger frågade de, när de skulle avrättas."

BJÄRNUM. Portarna öppnas till ubåtsvarvet i södra delen av Bjärnum och när ljuset tänds så ser jag den - ubåten - med sitt vita vackra skrov, ligger i dockan, upphissad i block och talja. Nej, det är ingen synvilla! Konstruktören, Birger Holmberg, visar stolt upp den 8 meter långa ubåten som väger cirka 10 ton och som provseglats i såväl Höganäs som Åhus. Följ med mig ner i skrovet - jag lovar en sällsam upplevelse.
ubten_011.jpg

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch