Den yngsta av skolorna i Vittsjö församling är den gamla småskolan vid Verumsvägen, numera rymmer den hembygdsföre-ningens museum. Redan 1914 beslutade kyrkostämman att ett nytt skolhus skulle uppföras i Vittsjö by och pengar till detta hade reserverats året innan. Den slutliga undervisningen upphörde 1967. Egentligen upphörde undervisningen 1962 då centralskolan byggdes men utrymmen räckte inte till varför småskolan tidvis fick tas i anspråk till 1967.

Ett anbud hade lämnats för uppförande av skolan och det kom från A Johansson i Knäred och ljöd på 8 100 kronor. Av någon anledning invigdes inte småskolan förrän 21 november 1914 men troligt är att undervisningen började innan invigningen. Det var pastor August Nilsson (1910- 1915) som förrättade invigningen då både lärare och elever var närvarande.

Andelsföreningen Vittsjö Elektricitetsverk hade framställt begäran till kyrkostämman om tecknande av tio andelar á 50 kronor i verket. Kyrkostämman ansåg att det räckte med fem andelar men ställde som villkor att då skulle också kyrkan och de två skolorna få elektriskt ljus. Första årets leverans av ved till eldning i skola och lärarbostad kostade 175 kronor.

Den första lärarinnan i småskolan var ”tant Berta” Nilsson. Hon började sin lärargärning redan 1884 som småskollärare i ambulerande skola och 1890 var hon anställd som lärarinna i Vittsjö och var lärarinna i småskolan från 1914 till 1928. Hon var dessutom söndagsskollärare under många år. Hon efterträddes av Ingeborg Svensson under åren 1928-1959. Ytterligare några lärare tjänstgjorde fram till nerläggningen 1962. Under några år hade Röda korset sina förråd i skolsalen och på vinden medan lärarbostaden var uthyrd som bostad.

År 1981 blev Wittsjö hembygdsförening hyresgäst i gamla småskolan och museum inrättades i skolsalen samt i lärarbostaden. Dessutom används vindsvåningen som förråd för inkomna antikviteter.