• Första världskriget ar slut men fortfarande var det ransonering på bröd. Därför delade Lifsmedelsnämnden ut brödkort i församlingens skolor i januari månad.


Även under andra världskriget var det ransonering på bröd.

• Parkettgolv utökade sitt aktiekapital från 50 000 till 100 000 kronor.

• En notis 1919 berättar om den fruktansvärda vintern 1849. Snödrivorna var stora och så hårda att röjarna fick gräva sig fram. De upptäckte då människor som satt ihjälfrusna i sina slädar. Samma förhållande gällde hästar som stod förspända och ihjälfrusna framför slädar.

• Kommunalstämman beslutade efter ny röstlag att antalet ledamöter i kommunalfullmäktige skall vara 25. Samtidigt började de etablerade partierna se om sitt hus för att finna lämpliga kandidater till ledamöter i fullmäktige. Tidigt stod det klart att gemensam samlingslista inte var aktuell.

• Vid val till kommunalfullmäktige i april månad erhöll ”De frisinnade” 393 röster, ”Kommunens väl” 345 och ”Arbetarepartiet” 145 röster.

• Första gången var det vallokal i Hultatorp skola för val av kommunalfullmäktige

• Sparbanken meddelade att inlåningsräntan höjes till 5½ % medan utlåningsräntan blev 6%.

• Pris- och kartellnämnden beslutade att utförsäljningspris för potatis i minut skall vara 23 öre/kilo.

• Ransoneringen av kaffe upphörde den 1 juli men socker- och brödkort delades fortfarande ut.

• Auktion för skjutsentreprenad hölls. Hotellet skulle inom 2 timmar tillhandahålla 2 hästar samt 2 parvagnar, 2 enbetsfordon samt en släde. Selar till hästar skulle finnas på plats.

• Riksdagens Första kammare förkastade förslaget om åtta timmars arbetsdag inom industrin samt några andra yrken.

• Samtliga affärer beslutade stänga sina butiker kl 3 e.m. Samma tid gällde även jul, -nyårs- och trettondagsafton.

• Porto för vanliga brev höjdes till 15 öre och lokalporto höjdes till 10 öre.


Så här var frimärken avbildade för 100 år sen.

• Kommunalfullmäktige beslutade tillstyrka provinsialläkarens yttrande att inrätta eget barnmorskedistrikt.

• Kommunalfullmäktige beslutade att införa nöjesskatt enligt regeringsbeslut. Anmälan om sådan offentlig tillställning skall i god tid anmälas.

• Folkskolan i Lönsholma flyttades till Snärshult 1910. År 1919 beslutade kyrkostämman att nytt skolhus samt lärarbostad skulle uppföras i Snärshult. Skolan uppfördes 1920.

• Sjunne Svensson och Thure Schalin erbjöd sina tjänster att delta i chaufförsskola i Vittsjö och Emmaljunga. Grundlig undervisning och låga arvoden utlovades. Undervisning kan ske på andra platser efter överenskommelse.

• Kommunalstämman beslutade att socknens sjuksköterska inte fick egen telefon. Däremot skulle överenskommelse ske med husvärden att hon fick låna denna telefon.

• Årets Julotta hölls kl 10 f.m.

• Under året ökade folkmängden med + 33 och totala mängden vid årets slut var 1 919.